Práca s potravinami sa zaraďuje medzi epidemiologicky závažné činnosti. Sú to všetky také činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavanie správnej výrobnej praxe (HACCP). Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce, nedodržaní zásad...

V nasledujúcom článku sa dočítate o pracoviskách všeobecne a vlastnostiach, ktoré musia spĺňať, aby sme ich mohli považovať za zdraviu neškodné a bezpečné. Požiadavky na pracoviská sú spracované aj v NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Tieto body sa vzťahujú na všetky pracoviská v odvetviach...

Psychická záťaž na pracovisku je veľmi významným determinantom zdravia a pohody. mnohí z nás by iste povedali, že čím ďalej, tým vyššia psychická záťaž na nás dolieha. Pozrime sa teda na tento pracovný faktor bližšie - čo to znamená pracovná psychická záťaž, čo môžete ako zamestnávateľ spraviť preto, aby bola čo najnižšia a čo môže robiť pracovná...

Určite máte na pracovisku lekárničku prvej pomoci. Na pracovisko patrí biela uzatvárateľná skrinka so zeleným krížom, ktorá je zavesená na stene na vhodnom a ľahko prístupnom mieste. Ale už ste ju kontrolovali, či máte v nej všetko, čo treba ? Prikazuje jej obsah nejaký konkrétny zákon alebo vyhláška ? Spoločne sa pozrieme, čo hovorí legislatíva a...

Práca s bremenami so sebou prináša celý rad nežiadúcich rizík ak zamestnanci nedodržujú odporúčané pracovné postupy alebo sa nezúčastňujú pravidelných lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie rizika pri práci s bremenami, predchádzať rizikám poškodenia zdravia vplyvom práce s nimi a organizačnými,...

Viete, akým procesom musí zamestnanec prejsť, aby mu bola uznaná choroba z povolania ? Akému lekárovi treba ísť a na čo sa treba pripraviť ? Choroba z povolania je nepríjemný problém, ktorému je vždy lepšie predchádzať. Prinášame Vám prehľad v nasledujúcom článku o chorobách z povolania.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť celý rad dokumentov a školení, medzi nimi je aj školenie požiarnej ochrany, BOZP a tiež školenie prvej pomoci. Kedy a kto sa musí zúčastníť na školení prvej pomoci, čo sa na ňom zamestnanci naučia a aká legislatíva rieši problematiku prvej pomoci na pracovisku ? Dočítate sa v nasledujúcom prehľadovom článku.

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Odoberajte novinky, články a odborné informácie priamo od Verejných zdravotníkov, zadarmo.