POŽIARNA OCHRANA

V súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v znení neskorších predpisov vykonávame činnosť Požiarneho technika a Preventivára obce. 

Činnosť požiarneho technika

Náš Technik požiarnej ochrany zabezpečí pre Vašu firmu alebo obec komplexný balík služieb a pomôže Vám tak ochrániť sa pred vznikom požiaru a zároveň budete spĺnať všetky legislatívne povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Jeho činnosť spočíva najmä: 

1. Vypracovanie sprievodnej dokumentácie ( od riadneho vedenia požiarnej knihy až po požiarny poriadok pracoviska )

2. Kontrola projektovej dokumentácie stavby a porovnanie so skutočným stavom ( napr. po rekonštrukcii alebo zmeny užívania stavby)

3. Pravidelná kontrola požiarno-technických zariadení a ostatných zariadení a technológií ( v súlade s predpismi a pokynmi výrobcu, kontrola prevádzkových denníkov )

4. Vykonanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, kde nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu ( každých 12 mesiacov )

5. Školenie zamestnancov a osôb zdržujúcich sa na pracovisku ( pravidelné školenie ochrany pred požiarmi )

6. Kontrola a doplnenie bezpečnostných značení pracoviska

7. Kontrola komunikácií, únikových ciest a východov 

8. Kontrola skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi 

9. Vyhlásenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

Preventivár obce

Aj obce majú svoje povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Každá obec je povinná vydať požiarny poriadok obce, plniť  úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol a spolupracovať s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarom. Úlohu Preventivára obce môže v zmysle platného zákona prevziať aj Technik požiarnej ochrany. Po schválení do funkcie obecným zastupiteľstvom vie všetky tieto úlohy prevziať náš Požiarny technik. 


Dokumentácia o požiarnej ochrane: 

 1. požiarna identifikačná karta
 2. požiarne poplachové smernice
 3. požiarny poriadok pracoviska
 4. požiarny evakuačný plán
 5. požiarna kniha
 6. doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
 7. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 8. dokumentácia o školení zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 10. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 11. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 12. a iné 

Máte záujem o požiarnu ochranu ?