POŽIARNA OCHRANA

požiarna kniha a dokumentácia
požiarna kniha a dokumentácia
 • pravidelné kontroly pracoviska požiarnym technikom
 • vedenie požiarnej knihy
 • projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
 • prevádzkové denníky požiarnych uzáverov
 • vypracovanie dokumentácie súvisiacej s požiarnou ochranou
 • školenia požiarnej ochrany pre zamestnancov
 • školenia požiarnej ochrany pre protipožiarne hliadky
 • cvičné evakuačné poplachy
 • kontrola hasiacich prístrojov a servis raz za 12 mesiacov
 • vyhlásenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru
 • kontrola skladovania horľavých látok

Aká je naša náplň práce a čo všetko pre Vás vieme zabezpečiť ?

Technik požiarnej ochrany zabezpečí pre Vašu firmu alebo obec komplexný balík služieb a pomôže Vám tak ochrániť sa pred vznikom požiaru a zároveň budete spĺnať všetky legislatívne povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Technik požiarnej ochrany môže pre Vás vykonávať najmä tieto činnosti: 

1. Vypracovanie sprievodnej dokumentácie (od riadneho vedenia požiarnej knihy až po požiarny poriadok pracoviska)

2. Kontrola projektovej dokumentácie stavby a porovnanie so skutočným stavom (napr. po rekonštrukcii alebo zmeny užívania stavby)

3. Pravidelná kontrola požiarno-technických zariadení a ostatných zariadení a technológií (v súlade s predpismi a pokynmi výrobcu, kontrola prevádzkových denníkov)

4. Vykonanie cvičného požiarneho poplachu v objektoch, kde nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu (každých 12 mesiacov)

5. Školenie zamestnancov a osôb zdržujúcich sa na pracovisku (pravidelné školenie ochrany pred požiarmi)

6. Kontrola a doplnenie bezpečnostných značení pracoviska

7. Kontrola komunikácií, únikových ciest a východov 

8. Kontrola skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi 

9. Vyhlásenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

Kto je Preventivár obce ?

Aj obce majú svoje povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi. Každá obec je povinná vydať požiarny poriadok obce, plniť  úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol a spolupracovať s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarom. Úlohu Preventivára obce môže v zmysle platného zákona prevziať aj Technik požiarnej ochrany. Po schválení do funkcie obecným zastupiteľstvom môže všetky tieto úlohy prevziať náš Požiarny technik. 

Dokumentácia o požiarnej ochrane je hlavne:

 1. požiarna identifikačná karta
 2. požiarne poplachové smernice
 3. požiarny poriadok pracoviska
 4. požiarny evakuačný plán
 5. požiarna kniha
 6. doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
 7. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 8. dokumentácia o školení zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 10. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 11. riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb

Objednajte si služby požiarnej ochrany pre Vašu firmu