Vyberte si z portfólia našich služieb. Odbornosť, rýchlosť a ústretovosť, to sú hodnoty našej firmy, ktoré pretavujeme do každej spolupráce.   

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme dohľad nad pracovnými podmienkami pre 1. a 2. kategóriu práce, identifikujeme a posudzujeme pracovné faktory a tiež pripravujeme podklady pre lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Vykonávame audity pracovísk zamerané na kontrolu dodržiavania bezpečnostných opatrení. Výstupom z auditu je Analýza rizík a kniha BOZP s potrebnými smernicami a školenie BOZP.   

Prevádzkový poriadok 

Ponúkame možnosť vypracovania prevádzkového poriadku na mieru a asistenciu pri jeho schvaľovaní hygienou. Vieme Vám spracovať poriadok na prevádzku, aj na pracovný faktor. Prípadné zmeny alebo doplnenie vykonáme na vlastné náklady. 

Kurz Hygienické minimum 

Okrem školenia BOZP u nás nájdete aj odbornú prípavu na skúšky - Hygienické minimum. Tento kurz je pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať epidemiologicky závažné činnosti. Vedie ho lektor s andragogickým minimom, ktorý sa špecializuje na celoživotné vzdelávanie dospelých.

Požiarna ochrana

Náš Technik požiarnej ochrany pre Vás vykoná preventívne protipožiarne kontroly pracoviska a obce, vypracuje sprievodnú dokumentáciu - požiarna identifikačná karta, evakuačný plán, požiarny poriadok pracoviska a i. a preškolí Vašich zamestnancov a členov požiarnej hliadky. 

Naše osvedčenia a certifikáty

Povolenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

Poskytovanie zdravotného dohľadu pre 1. a 2. kategóriu práce na základe povolenia ÚVZ SR číslo  OPPL/7444 2021 a povinnej odbornej praxe

Osvedčenie Bezpečnostného technika

Oprávnenie na poskytovanie služieb Bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení číslo OU-TT-OZP1-2021/021452-4

Certifikát Lektora/ andragogické minimum

Oprávnenie na lektorskú činnosť vydané vzdelávacou inštitúciou s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3386/2014/80/1

Oprávnenie na výkon Technika požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany, ktorý je oprávnený vykonávať aj činnosti Preventivára obce na základe oprávnenia vydaného krajským riaditeľstvom HaZZ pod číslom 47/2022, KRHZ-TT-OPP-221-003/2022