ŠKOLENIA A KURZY

Naše kurzy vedie lektor s andragogickým minimom. Pripravíme pre Vás BOZP školenie alebo sa môžete prihlásiť na odborný prípravný kurz Hygienické minimum. 

Aké školenia a kurzy ponúkame ? 

Okrem základného školenia BOZP, na ktorom sa musia zúčastňovať pravidelne všetci zamestnanci minimálne každých 24 mesiacov, ponúkame aj doplnkový prípravný kurz pre záujemcov o prácu v potravinárstve - odborná príprava Hygienické minimum. Naše školenia a kurzy vedie lektor s andragogickým minimom, teda s oprávnením vzdelávať dospelých a vydávať potvrdenia o absolvovaní kurzov. 

Kurz Hygienické minimum 

Je to prípravný kurz pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v gastronómii alebo vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a nie sú vyučení v odbore, ale potrebujú mať osvedčenie o spôsobilosti na prácu, ktoré vydáva len príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe úspešne zloženej skúšky. Na tieto skúšky Vás vieme vyškoliť a pripraviť tak na prácu s potravinami. Viac informácii nájdete v samostatnej sekcii Hygienické minimum. 

Základné školenie BOZP  

Toto školenie musí zamestnávateľ zabezpečiť minimálne raz za 24 mesiacov a je povinné zo zákona pre všetkých zamestnancov. Obsahuje najmä práva a povinnosti zamestnacov, napríklad ustanovenia, ktoré je zamestnanec povinný dodržiavať na pracovisku za účelom zachovania bezpečnosti a ochrany zdravia, akým spôsobom má pracovať, ako sa má na pracovisku správať, čo robiť v prípade úrazu, nehody, havárie, pri požiari alebo evakuácie atď. Niektorí zamestanci musia byť v rámci interného školenia BOZP oboznámení na prácu vo výškach, poprípade na vedenie motorových vozidiel do 3,5 tony na účely plnenia pracovných povinností.   

Aká je cena jednotlivých školení ?

Základné povinné školenie BOZP poskytujeme za výhodnú cenu 20 eur za osobu. V cene je aj vedenie evidencie školení, ktorá je zo zákona povinná vrámci BOZP smerníc. Odbornú prípravu Hygienické minimum na skúšky pre výkon epidemiologicky závažných činností  u nás viete získať za cenu 40 eur na osobu. Pri viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti poskytujeme zamestnávateľom zľavu. 

Výhody spolupráce s nami:

  • navrhneme a pripravíme potrebné školenia na základe posúdenia pracoviska a pracovnej náplne bez dodatočného zvyšovania ceny
  • budeme viesť a kontrolovať evidenciu absolvovaných školení a sledovať ich platnosť
  • emailom Vás vopred upozorníme na potrebu obnovy školenia BOZP

Máte záujem o kurz alebo školenie ?