100+ spracovaných dokumentácií

Počas nášho pôsobenia vo Verejnom zdravotníctve sme vypracovali mnoho odborných dokumentácií

1200+ posúdených zamestnancov

Máme skúsenosti s rôznymi profesiami a odvetviami výrobného aj nevýrobného charakteru

Pár slov o našej spoločnosti

Rozumiem, že vedenie spoločnosti, sledovanie všetkých povinností, termínov a potvrdení je náročné. Dnes navyše potrebujete na všetko vypracovanú dokumentáciu alebo posudok a tiež dostatočne rýchlo vypracovanú. Určite, že veľa z Vás je tak pod tlakom a v strese z toho, že mu príde na pracovisko kontrola alebo dostane pokutu. Všetko má však svoje riešenie a dá sa napraviť, ak je vôľa. Potrebujete pomoc a odbornú dokumentáciu ? My ju pre Vás máme. Verejný zdravotník, BOZP technik alebo Požiarny technik by mal byť Vašim poradným partnerom, na ktorého je spoľah a pomôže Vám splniť legislatívne povinnosti. Mojim cieľom je spokojnosť zákazníka a korektné vzťahy, preto vždy pred uzatvorením spolupráce osobne komunikujem s klientom o jeho individuálnych potrebách a želaniach. Každý klient je pre mňa dôležitý, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie.

Spoločnosť HWORK PZS & BOZP je rodinná firma. Založila som ju s víziou ponúkať kvalitné služby B2B, zlepšovať pracovné prostredia a pomáhať firmám a organizáciám zorientovať sa v problematike ochrany zdravia na pracovisku. Chcem aby ste mali dobrý pocit z toho, že ste urobili všetko tak, ako má byť a aby ste sa mohli na nás kedykoľvek obrátiť. Som hrdá na výsledky, ktoré dosahujeme a na spätnú väzbu našich klientov. Okrem HWORK PZS & BOZP pôsobím na vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave ako vyučujúci (práca so študentami je moja srdcová záležitosť) a ako doktorand uskutočňujem výskum biologického faktora na pracoviskách ústavných zariadení, venujem sa tiež publikačnej činnosti. HWORK má ešte veľa snov a vízii do budúcnosti, verím, že spoločne ich dosiahneme. 

    Mgr. Lenka Chudá, riaditeľka HWORK PZS & BOZP


NAŠE OSVEDČENIA A CERTIFIKÁTY

Povolenie na výkon pracovnej zdravotnej služby

Poskytovanie zdravotného dohľadu pre 1. a 2. kategóriu práce na základe povolenia ÚVZ SR číslo  OPPL/7444 2021 a povinnej odbornej praxe

Osvedčenie Bezpečnostného technika

Oprávnenie na poskytovanie služieb Bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení číslo OU-TT-OZP1-2021/021452-4

Certifikát Lektora/ andragogické minimum

Oprávnenie na lektorskú činnosť vydané vzdelávacou inštitúciou s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 3386/2014/80/1

Oprávnenie na výkon Technika požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany, ktorý je oprávnený vykonávať aj činnosti Preventivára obce na základe oprávnenia vydaného krajským riaditeľstvom HaZZ pod číslom 47/2022, KRHZ-TT-OPP-221-003/2022

Najnovšie články na Blogu

Práca s potravinami sa zaraďuje medzi epidemiologicky závažné činnosti. Sú to všetky také činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavanie správnej výrobnej praxe (HACCP). Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce, nedodržaní zásad...

V nasledujúcom článku sa dočítate o pracoviskách všeobecne a vlastnostiach, ktoré musia spĺňať, aby sme ich mohli považovať za zdraviu neškodné a bezpečné. Požiadavky na pracoviská sú spracované aj v NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Tieto body sa vzťahujú na všetky pracoviská v odvetviach...

Psychická záťaž na pracovisku je veľmi významným determinantom zdravia a pohody. mnohí z nás by iste povedali, že čím ďalej, tým vyššia psychická záťaž na nás dolieha. Pozrime sa teda na tento pracovný faktor bližšie - čo to znamená pracovná psychická záťaž, čo môžete ako zamestnávateľ spraviť preto, aby bola čo najnižšia a čo môže robiť pracovná...