1200+ posúdených zamestnancov

Máme skúsenosti s rôznymi profesiami a odvetviami výrobného aj nevýrobného charakteru

Široké portfólium ponúkaných služieb

Naši dodávatelia sú skúsení odborníci z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku 

100+ spracovaných dokumentácií

Počas nášho pôsobenia vo verejnom zdravotníctve sme vypracovali mnoho odborných dokumentácií

Spoločnosti, ktoré s nami spolupracujú


Pár slov o našej spoločnosti HWORK PZS & BOZP

Rozumiem, že vedenie spoločnosti, sledovanie všetkých povinností, termínov a potvrdení je náročné. Dnes navyše potrebujete na všetko vypracovanú dokumentáciu alebo posudok a to najlepšie ihneď. Určite, že veľa z Vás je tak pod tlakom a v strese z toho, že mu príde na pracovisko kontrola alebo dostane pokutu. Potrebujete pomoc a odbornú dokumentáciu ? My ju pre Vás máme. Verejný zdravotník, BOZP technik alebo Požiarny technik by mal byť Vašim poradným partnerom, na ktorého je spoľah a pomôže Vám splniť legislatívne povinnosti. To je cieľom pracovných zdravotných služieb, poradiť Vám keď to potrebujete.
Mojim cieľom je spokojnosť zákazníka a korektné vzťahy, preto vždy pred uzatvorením spolupráce osobne komunikujem s klientom o jeho individuálnych potrebách a želaniach. Každý klient je pre mňa dôležitý, bez ohľadu na veľkosť alebo odvetvie.

Spoločnosť HWORK PZS & BOZP je mladá dynamická firma. Založila som ju s víziou ponúkať kvalitné služby B2B, zlepšovať pracovné prostredia a pomáhať firmám zorientovať sa v problematike ochrany zdravia na pracovisku. Chcem aby ste mali dobrý pocit z toho, že ste urobili všetko tak, ako má byť a aby ste sa mohli na nás kedykoľvek obrátiť. Som hrdá na výsledky, ktoré dosahujeme a na spätnú väzbu našich klientov. Pre našu HWORK mám ešte veľa snov a vízii do budúcnosti, verím, že spoločne ich dosiahneme.

Mgr. Lenka Chudá, PhD., riaditeľka HWORK PZS & BOZP

2016 - absolvované vzdelanie v odbore Rádiologický technik, nástup na Rádiologickú kliniku vo fakultnej nemocnici a výkon rôznych skiagrafických a skiaskopických vyšetrení, mamografie, CT vyšetrení vrátane špecializovaných CT vyšetrení srdca - koronarografie, alebo CT vyšetrení mozgových ciev pri cievnych mozgových príhodách. Ďalej asistovanie s RTG ramenom na operačných sálach pri traumatologických, urologických a kardiologických operáciách. Na tejto pozícii pracuje ,,part-time´´´´   doteraz, už 8 rokov.

2017 - získanie osvedčenia BOZP technika.

2018 - ukončenie štúdia Verejného Zdravotníctva a úspešné získanie titulu Mgr. Bližšie profilovanie sa a smerovanie k preventívnemu pracovnému lekárstvu a ochrane zdravia na pracovisku, kľúčový nástup do PZS ako zamestnanec a výkon odbornej praxe Verejného zdravotníka.

2019 - ukončený kurz Lektora - andragogické minimum a začiatky lektorstva pre dospelých

2021 - založenie HWORK PZS & BOZP a postupné nadväzovanie spoluprác

2022 - rozšírenie osvedčenia BOZP o požiarnu ochranu

2023 - ukončenie štúdia Verejného zdravotníctva a obhájenie titulu doktor v dizertačnej práci, ktorá sa venovala biologickým faktorom na pracoviskách ústavných zariadení v Trnavskom kraji. Pokračovanie v pedagogickej činnosti na vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave, vedenie záverečných prác.

2024 - nástup na trojročné štúdium manažmentu vo verejnom zdravotníctve - MPH


Prečo by ste mali spolupracovať s nami ?


Jednoducho
Zložité legislatívne predpisy a povinnosti Vám sprostredkúvame zrozumiteľnou rečou
Hospodárne
Svoje finančné, časové a iné zdroje využite čo najefektívnejšie, výmenou za kvalitu a hodnotu
Osobne
Sme rodinná firma, o našich klientov sa staráme, bez rozdielu odvetvia alebo veľkosti firmy
Profesionálne
Neustále sa vzdelávame, rastieme, plánujeme a nebojíme sa spájať s inými odborníkmi  

HWORK patrí medzi overené spoločnosti

Patríme do zoznamu oprávnených poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby. Nájdete nás v zozname fyzických osôb - podnikateľov a  právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2 (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30aa ods. 2 písm. a) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam povolených PZS  vydáva ÚVZ SR - TU. 

Naše produkty

Príručka pre prácu s potravinami

V nasledujúcej príručke pre prácu s potravinami nájdete stručne spracované témy a okruhy, ktoré je potrebné si osvojiť pre výkon epidemiologicky závažných činností. Čitateľ sa dozvie o základných hygienických pojmoch, povinnostiach pri práci s potravinami, ako sa suroviny skladujú, tepelne upravujú a vydávajú do obehu a mnoho ďalšieho. Rozdelená je do jednotlivých kapitol a na konci je skúšobný test na overenie nadobudnutých vedomostí. Táto publikácia slúži ako informačný a učebný materiál pre všetkých, ktorých zaujíma práca v gastronómii. Je písaná s dôrazom na praktickosť, jednoduchosť a ucelenosť tém. Veríme, že čitateľ si v nej nájde dôležité informácie, ktoré využije vo svojej praxi. Skúšobný test na overenie vedomostí je zložený z 35 otázok, pričom každá otázka obsahuje len jednu správnu odpoveď. Na úspešné zvládnutie testu je potrebné dosiahnutie aspoň 75% úspešnosti t. j. 26 správnych odpovedí. Svoje odpovede si môžete overiť v odpoveďovom hárku.   Autor a názov: Lenka Chudá, Príručka pre prácu s potravinami pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti Rok a miesto vydania: 2022, Trnava ISBN 978-80-974441-0-5 Počet strán: 41

7,50 €

Online kurz Hygienické minimum

Hygienické minimum je prípravný kurz určený pre jednotlivcov aj skupiny, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčastných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, žiadny zákon ho neprikazuje, ale veľmi Vám uľahčí prípravu na skúšky pred komisiou RÚVZ, ktorá povinná je. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami totiž vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá.   Ďalší kurz prebehne v júni 2024.  Ako sa prihlásiť ?  Jednoducho vložte produkt do košíka, zaplaťte účastnícky poplatok (bankovým prevodom alebo online kartou) a automaticky získavate prístup na nabližší otváraný kurz. Link na prihlásenie do kurzu dostanete do Vášho mailu. 

50,00 €