Hlučnosť na pracovisku - ako postupovať ?

28.06.2023

Je Vaše pracovisko hlučné ? Aké sú limitné hodnoty hluku na pracovisku ? Ako postupovať v prípade prekročenia limitov ? 

Kedy predstavuje hluk na pracovisku riziko

hlučnosť na pracovisku
hlučnosť na pracovisku

Hluk na pracovisku je vôbec najčastejšie sa vyskytujúci faktor, ktorým sa zamestnávatelia aj pracovné zdravotné služby zaoberajú. Má mnohé účinky na psychickú pohodu, ale aj fyzické zdravie zamestnancov. Z toho dôvodu je dôležité, aby zamestnávateľ identifikoval, čo je zdrojom takéhoto hluku, premeral úroveň hluku (teda objektivizoval hluk na pracovisku), či neprekračuje limitom stanovené hodnoty a snažil sa znížiť jeho úroveň na čo najnižšiu možnú úroveň. 

Nepodceňujte hluk na pracovisku. Je to najčastejšie sa vyskytujúci pracovný faktor spoločne s fyzickou a psychickou pracovnou záťažou.

Kancelársky šum

Ani pracoviská, kde sa nenachádzajú hlučné stroje, náradie, či sa nemanipuluje so železom, drevom alebo iným materiálom, ktorý spôsobuje hlučné odrazy, tiež nie sú tak úplne bez hluku. Dokonca sú isté činnosti, pri ktorých sa vyžaduje tvorivé myslenie, rozmýšľanie či vysoké sústredenie sa. Rôzne rušivé zvuky, ozveny, pískanie, hluk z tlačiarní, počítačov, vyzváňajúci telefón či šum môže pôsobiť na pracovníka veľmi negatívne. Z toho dôvodu rozdeľujeme takúto prácu do 4 skupín prác podľa toho, či sa pri nich vyžaduje nerušené sústredenie sa a zároveň sa týmto triedam určujú maximálne limity hluku. 

I. skupina prác sú práce, pri ktorých sa vyžaduje nepretržité sústredenie sa alebo nerušené dorozumievanie, pracovníci vykonávajú tvorivú činnosť. Limit hluku je v tomto prípade 40 dB (LAEX,8h).

II. skupina prác sú práce, pri ktorej dorozumievanie predstavuje dôležitú súčasť vykonávanej práce. Zamestnanci vykonávajú činnosť, pri ktorej sú veľké nároky na ich presnosť, rýchlosť alebo pozornosť. Limit hluku je 50 dB (LAEX,8h).

III. skupina prác sú celkom bežné činnosti rutinnej povahy, pri ktorej je dorozumievanie súčasťou vykonávanej práce a pracovníci musia medzi sebou komunikovať, pričom sa jedná o činnosť vykonávanú na základe čiastkových sluchových informácií. Limit hluku na pracovisku je do 65 dB (LAEX,8h).

Posledná IV. skupina prác sú práce vykonávané v hlučnom prostredí. Pri práci sa používajú hlučné stroje a nástroje, vyžadujú sa aspoň čiastkové sluchové informácie a práca nespĺňa podmienky zaradenia do skupín I, II alebo III. Limit hluku však nemôže prekročiť hranicu 80 dB (LAEX,8h).

Limitné hodnoty hluku na pracovisku

Ak potrebujete posúdiť úroveň hluku na pracovisku a určiť, či môže byť potenciálne škodlivý pre zdravie, potrebujete vedieť limity hluku, podľa ktorých sa následne práca kategorizuje podľa miery jej rizikovosti. 

Limity pre kategorizáciu:

a) limitné hodnoty expozície LAEX, 8h, L = 87 dB a LCPk =140 dB 

b) horné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 85 dB a LCPk = 137 dB 

c) dolné akčné hodnoty expozície LAEX, 8h, a = 80 dB a LCPk = 135 dB 

Meranie hlučnosti

Premerať hluk na pracovisku môžete sami, prostredníctvom BOZP technika či pracovnej zdravotnej služby, alebo si objednať profesionálne meranie autorizovanou osobou, ktorá má osobitné povolenie na meranie faktorov. Na meranie sa používajú vysoko presné merače hluku, niektoré sú schopné merať naraz aj viac faktorov, napríklad aj osvetlenosť, teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu či rýchlosť prúdenia vzduchu. Ak by ste orientačným meraním namerali vysokú hodnotu hlučnosti, t. j. nad 85 dB, je vysoko pravdepodobné, že budete musieť vykonať oficiálne meranie autorizovanou osobou, pretože budú prekročené limity hluku. Orientačne si môžete premerať hluk na rôznych pracovných stanovištiach, pri hlučných strojoch či pri určitých pracovných operáciách, ktoré sú zdrojom hluku. Autorizované osoby však merajú hlučnosť v súlade so slovenskými technickými normami. Napríklad existuje technická norma, ktorá presne popisuje metódy a spôsoby merania hlučnosti pri používaní ručného neelektrického náradia. Alebo norma, ktorá popisuje postup merania hlučnosti vo vonkajšom prostredí. Za správny výber postupu merania a vypracovanie protokolu o meraní je už zodpovedná oprávnená osoba. 

Posúdiť hlučnosť Vám môže nariadiť  RÚVZ. Niekedy nie je možné hneď na začiatku posúdiť úroveň hlučnosti, preto sa vydá len dočasné povolenie potrebné na spustenie prevádzky a do určitého časového horizontu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť meranie autorizovanou osobou a predložiť protokol o meraní.

Hlučnosť na pracovisku je vysoká, čo teraz ?

Po premeraní hluku je potrebné zaradiť prácu do pracovnej kategórie. Pomôže Vám pritom vypracovaný protokol o meraní hluku, ktorého obsahom je aj návrh na zaradenie do pracovnej kategórie. Ak spĺňate limity pre zaradenie do rizikovej 3. kategórie, musíte podať návrh na vecne a miestne príslušný RÚVZ. Je potrebné vypísať a predložiť oficiálnu žiadosť o zaradenie do 3. kategórie prác a predložiť aj povinné prílohy, ako je napr. protokol o meraní či doklad o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby, ktorá je oprávnená spravovať aj rizikové kategórie. Takáto pracovná zdravotná služba Vám následne pomôže s ďalším manažmentom a nastavením lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. 

Hluk má sluchové (špecifické účinky) na organizmus, čo znamená prakticky organické poškodenie sluchového orgánu, či už akútne alebo chronické. Môže spôsobiť funkčné poškodenie sluchu – posun sluchového prahu alebo zmena v priestorovej či v pohybovej orientácii. Okrem toho má hluk aj mimosluchové (nešpecifické účinky) – tie majú nástup ako prvé, pred špecifickými poruchami, napr. neurózy, závrate, poruchy srdcovo – cievneho systému.

Súvisiaca legislatíva

Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov v súvislosti s expozíciou hluku pri práci je ustanovená:

  • v zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • v nariadení vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Podľa § 32 zákona č. 355/2007 Z. z. sú zamestnávatelia, ktorí používajú alebo prevádzkujú zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, povinní zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a tým zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 

V nariadení vlády SR č. 115/2006 Z. z., ktorým sa prebrala Smernica 2003/10/ES Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 6. apríla 2003 je zas uvedené, že zamestnávatelia sú povinní:

  •  Posúdiť úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, musia zabezpečiť meranie úrovne hluku. Ak možno predpokladať prekročenie akčných hodnôt expozície hluku, musia sa vykonať merania expozície hluku zamestnancov (profesií).
  • V prípade prekročenia akčných hodnôt expozície hluku vypracovať posudok o riziku a určiť opatrenia, ktoré sa majú vykonať na odstránenie, zníženie alebo obmedzenie expozície.

Naša PZS spravuje výhradne 1. a 2. kategóriu práce, ale môžete sa na nás obrátiť s nezáväznou konzultáciou, poprípade Vás nasmerujeme ďalej.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !