BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

zabezpečujeme BOZP služby
zabezpečujeme BOZP služby
 • obhliadky pracoviska BOZP technikom
 • pravidelné BOZP audity
 • vypracovanie BOZP smerníc
 • analýza rizík na pracovisku
 • BOZP školenia pre zamestnancov aj vedúcich pracovníkov
 • školenia na prácu vo výškach 
 • školenia vodičov ,,referentských´´ ´  vozidiel
 • odborná príprava BOZP technikov 
 • odborná príprava lešenárov
 • revízie vyhradených technických zariadení  
 • revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov
 • koordinátor BOZP na stavbe
 • pravidelné opakované kontroly pracoviska
 • sledovanie termínov a lehôt, legislatívnych zmien

Kto musí zabezpečiť BOZP ?

Povinnosť zabezpečiť bezpečnosť na pracovisku sa bez výnimky týka firiem z výrobného odvetvia ako aj nevýrobného, napríklad aj administratívnej firmy alebo kozmetického salónu. Podľa zákona majú povinnosť spolupracovať s Bezpečnostným technikom aj živnostníci, jednoosobové sro-čky alebo firmy s jedným zamestnancom bez ohľadu na kategóriu práce. Prostredníctvom nášho obchodného partnera zabezpečujeme široké porfólium služieb ako sú BOZP audity, kontroly pracoviska, hodnotenie rizík, vypracovávame potrebnú dokumentáciu a školíme zamestnancov. Tieto BOZP služby vykonávajú skúsení odborníci s mnohoročnými skúsenosťami, na ktorých je spoľah. 

Čo všetko vykonáva BOZP technik? 

Technik vykonáva pravidelné BOZP audity na pracovisku aspoň raz za 12 mesiacov. Vypracuje pre Vás smernice a pracovné postupy, ktoré musia byť k dispozícii na každom pracovisku, analyzuje riziká súvisiace s prácou, skontroluje užívanie alkoholu a omamných a psychotropných látok na pracovisku, skontroluje zabezpečenie všetkých potrebných revízií strojov a zariadení,  označenie pracoviska bezpečnostnými značkami atď. 

Načo sú potrebné na pracovisku BOZP smernice ? 

Tieto smernice tvoria základ firemnej dokumentácie. S obsahom týchto smerníc musia byť oboznámení aj zamestnanci a sú povinní dodržiavať ich náležitosti. Medzi základné smernice patria napríklad: 

 1. analýza rizík
 2. politika BOZP
 3. smernica na poskytovanie OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)
 4. zakázané práce a činnosti na pracovisku
 5. traumatologický plán
 6. smernica o zákaze fajčenia na pracovisku 
 7. postup pri vzniku pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti

Medzi ďalšie pozitíva spolupráce s nami patrí:

 • zlepšenie pracovného prostredia
 • vždy aktuálne BOZP smernice
 • minimalizovanie pracovných úrazov, nehôd a havárií
 • obmedzenie nebezpečných a rizikových situácií na pracovisku
 • spĺňanie legislatívnych povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vedenie evidencie školení a sledovaní ich platnosti
 • emailová notifikácia pred plánovanou kontrolou pracoviska

Objednajte si služby BOZP pre Vašu spoločnosť