BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • obhliadky pracoviska BOZP technikom
 • vypracovanie BOZP smerníc
 • analýza rizík na pracovisku
 • BOZP školenia
 • opravy vyhradených technických zariadení elektrických 
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických spotrebičov

Máte zabezpečené BOZP alebo hľadáte BOZP technika ? 

Povinnosť zabezpečiť bezpečnosť na pracovisku sa bez výnimky týka firiem z výrobného odvetvia ako aj nevýrobného, napríklad aj administratívnej firmy alebo kozmetického salónu. Podľa zákona majú povinnosť spolupracovať s Bezpečnostným technikom aj živnostníci, jednoosobové sro-čky alebo firmy s jedným zamestnancom bez ohľadu na kategóriu práce. Poskytujeme BOZP audity, kontroly pracoviska, hodnotenie rizík, vypracovávame potrebnú dokumentáciu a školíme zamestnancov. 

Čo všetko vykonáva BOZP technik? 

Technik vykoná pravidelné BOZP audity na pracovisku aspoň raz za 12 mesiacov. Vypracuje pre Vás smernice a pracovné postupy, ktoré musia byť k dispozícii na každom pracovisku, zanalyzuje riziká súvisiace s prácou, skontroluje užívanie alkoholu a omamných a psychotropných látok na pracovisku, skontroluje zabezpečenie všetkých potrebných revízií strojov a zariadení,  označenie pracoviska bezpečnostnými značkami atď. 

Načo sú potrebné na pracovisku BOZP smernice ? 

Tieto smernice zabezpečujú bezpečnosť a bezproblémovosť pracoviska a tvoria základ firemnej dokumentácie. S obsahom týchto smerníc musia byť oboznámení aj zamestnanci a sú povinní dodržiavať ich náležitosti. Medzi základné smernice patria napríklad: 

 1. analýza rizík
 2. politika BOZP
 3. smernica na posyktovanie OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky)
 4. zakázané práce a činnosti na pracovisku
 5. traumatologický plán
 6. smernica o zákaze fajčenia na pracovisku 
 7. postup pri vzniku pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti

Každý zamestnávateľ musí mať vypracované smernice BOZP. Naša práca je systematická, preto všetky smernice prehľadne ukladáme do jednej knihy BOZP, kde sú na jednom mieste smernice, pracovné postupy a prezenčné listiny. Medzi Vašou dokumentáciou tak bude poriadok 


Medzi ďalšie pozitíva spolupráce s nami patrí:

 • zlepšenie pracovného prostredia
 • vždy aktuálne BOZP smernice
 • minimalizovanie pracovných úrazov, nehôd a havárií
 • obmedzenie nebezpečných a rizikových situácií na pracovisku
 • spĺňanie legislatívnych povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • vedenie evidencie školení a sledovaní ich platnosti
 • emailová notifikácia pred plánovanou kontrolou pracoviska

Máte záujem o BOZP ?