Etický kódex spoločnosti

  • Vykonávame svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a snažíme sa o maximálne splnenie zákonných povinností aj u našich klientov
  • Vždy konáme v záujme našich klientov, nezúčastňujeme sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore s plnením našich pracovných povinností

  • Vážime si zdravie a bezpečnosť zamestnancov pracujúcich na nami posudzovaných pracoviskách, považujeme preto za zodpovednosť posúvať naše vedomosti, znalosti a skúsenosti z oblasti Verejného zdravotníctva ďalej
  • Nikto z nás nevyžaduje ani neprijíma dary, úsluhy ani iné pozornosti, ktoré by mohli mať vplyv na naše rozhodovanie a profesionalitu, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je našou povinnosťou. Darom sa rozumie bezodplatné plnenie alebo akákoľvek iná bezodplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho funkcie, alebo v priamej súvislosti s plnením jeho pracovných úloh
  • Nezneužívame výhody plynúce z nášho postavenia ani informácie získané pri plnení pracovných úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu
  • Zachovávame mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri plnení svojich úloh a ktoré nemožno oznamovať iným osobám, a to ani po skončení obchodného vzťahu s klientom
  • Plníme si svoje úlohy svedomito a zodpovedne. Výkon práce musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty, čo sa nevylučuje s priateľským prístupom a príjemným vystupovaním
  • Rešpektujeme zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia 

HWORK PZS & BOZP