Čo je to kategorizácia práce ?

26.03.2024

Viete, do akej kategórie práce patríte ? Na čo je dobré kategorizovať prácu ? Kto to môže kategorizovať ? Poďme sa spoločne na to pozrieť. 

Rizikové a nerizikové práce

Práca môže byť zaradená až do 4 kategórií podľa toho, aká je úroveň  a charakter faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov. Zaraďuje sa tak na základe posúdenia pracovných podmienok a zdravotného stavu zamestnancov. Za menej rizikové považujeme práce zaradené do 1. a 2. kategórie práce a za rizikové práce tie v 3. a 4. kategórii. 

1. kategória práce

Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia alebo miera zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia je akceptovateľná.

2. kategória práce

Sem sa zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Sú to práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity alebo kritériá ustanovené osobitnými predpismi.

3. kategória práce

Riziková práca s vysokou mierou zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Sú to práce, ktoré prekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi a na zníženie rizika je nutné vykonať aj iné ochranné opatrenia vrátane použitia ochranných osobných pracovných pomôcok. 

4. kategória práce

Vysoko riziková práca, sem sa zaraďujú pracovníci len na obmedzenú dobu, maximálne 1 rok. 

Kto môže vykonať kategorizáciu práce ? 

Kategorizácia práce sa určuje na základe posúdenia pracovných podmienok a zdravotného stavu zamestnancov. Toto môže vykonávať len pracovná zdravotná služba, nie zamestnávateľ ani bezpečnostný technik. V prípade podozrenia, že práca bude vysoko riziková a bude patriť do 3. alebo 4. kategórie práce, zamestnávateľ je povinný podať návrh na RÚVZ, ktorý rozhodne o zaradení do rizikovej kategórie práce. RÚVZ tak môže urobiť aj na základe vlastného podnetu bez podania návrhu. 

Na čo je dobrá kategorizácia práce ? 

Prácu kategorizujeme preto, lebo chceme ochrániť zdravie všetkých zamestnancov, ktorí sú vystavení rôznym pracovných faktorom a chceme predísť chorobám z povolania a iným poškodeniam zdravia. Každý jeden zamestnávateľ je povinný zabezpečiť kategorizáciu práce, aj keď zamestnáva len jedného zamestnanca. 

Pozor ! V jednej práci môžete mať viacero pracovných kategórií. Je to preto, lebo v zásade sa nekategorizuje práca ako celok, ale každý jeden pracovný faktor zvlásť.

Čo sú to pracovné faktory ? 

Nájdete ich v samostatnej vyhláške. Sú to tieto faktory práce:

 1. hluk
 2. vibrácie
 3. elektromagnetické pole 
 4. umelé optické žiarenie - ultrafialové žiarenie
 5. umelé optické žiarenie - infračervené žiarenie
 6. umelé optické žiarenie - lasery
 7. umelé optické žiarenie - intenzívne pulzné svetlo
 8. ionizujúce žiarenie
 9. zvýšený tlak vzduchu
 10. chemické faktory
 11. karcinogénne a mutagénne faktory
 12. biologické faktory
 13. záťaž teplom
 14. záťaž chladom
 15. fyzická záťaž
 16. psychická pracovná záťaž
Pozor ! Každý jeden pracovný faktor musí byť samostatne posúdený.

Ak ešte nemáte vypracovanú kategorizáciu práce, je najvyšší čas nájsť si svoju pracovnú zdravotnú službu, ktorá Vám ju vypracuje a pravidelne ju bude kontrolovať tak, ako je uvedené v zákone. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD., verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !