OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYSVETLENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup  elektronickej knihy a iných elektronických služieb (ďalej tiež len ako "digitálny obsah" alebo "ekniha") cez webovú stránku www.hworkpzs.sk prevádzkované firmou Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP, Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava, IČO: 53961510, DIČ: 1085507665 (ďalej tiež len ako "Predávajúci"). V prípade žiadosti o obchodné podmienky na poskytovanie zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami (PZS) je potrebné nás kontaktovať mailom. 

Nákup eknihy prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný vo VOP. VOP sú dokumentom, ktorý je súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text Kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši i niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom digitálneho obsahu alebo s užívaním internetových stránok súvisia.


VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozicii ešte pred tým, než eknihu kúpite. Prosím, prečítajte si VOP pozorne a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním eknihy (tj. pred kliknutím na tlačidlo "Odoslať"). Kontakty nájdete vo VOP. Tým, že kliknete na tlačidlo "Odoslať" dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu a spolupráce. 

Obsah VOP:

 • Úvodné ustanovenia a vysvetlenia účelu všeobecných obchodných podmienok
 • Pojmy a definície
 • Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy
 • Cena eknihy a platba
 • Dodacie podmienky
 • Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho súčinnosti s hardwarom a softwarom
 • Odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 • Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
 • Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 • Záverečné ustanovenia


2. POJMY A DEFINÍCIE

1. PREDÁVAJÚCI

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP, sídlo spoločnosti: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

Číslo v evidencii Úradu verejného zdravotníctva SR: OPPL/7444 2021

IČO: 53 961 510

hworkpzs@hworkpzs.sk

+421 949 117 914

2. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.hworkpzs.sk uzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako OSVČ alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Pokiaľ ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budeme predpokladať, že Kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Je ňou Kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je spotrebiteľ viac chránený než Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Súčasne má predávajúci aj viac povinností voči spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba než spotrebiteľ, nepoužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne na ochranu spotrebiteľa.

5. ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU

Je Kúpna zmluva, pokiaľ je uzatvorená prostredníctvom PROSTRIEDKOV KOMUNIKÁCIE NA DIAĽKU, tj. je uzatvorená bez toho, aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie (na základe objednávky vykonanej priamo na internetových stránkach www.hworkpzs.sk vyplnením potrebných údajov (Kupujúcim) alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov). Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (obzvlášť náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíšia sa od bežnej sadzby účtovanej vaším operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNE PREDPISY

Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide obzvlášť o zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej tiež len "NOZ") a v prípadoch, kedy je Kupujúcim spotrebiteľ, je to i zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci objednáva eknihu cez webové rozhranie, tj. cez objednávkový systém, odoslaním vyplneného objednávkového formulára.
 2. Popis eknihy. Na webovom rozhraní je uvedený podrobný popis ponúkanej eknihy vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo čitateľovi môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie uvedené na webovom rozhraní sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie sme povinní uzatvoriť Kúpnu zmluvu ohľadne týchto produktov. 
 3. Objednanie eknihy. Pre objednanie eknihy cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte Vaše meno, priezvisko alebo firmu, adresu, email, telefónne číslo, u podnikateľov IČO, DIČ, a zvolíte spôsob úhrady.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formuláru a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "Objednať".

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať mailom zaslaným na Vašu elektronickú adresu, ktorú ste zadali v objednávke. Informácie o obdržaní objednávky sú zasielané automaticky. Ak nie je v potvrdení uvedené, že objednávku prijímame, zašleme Vám informáciu o prijatí objednávky v ďalšom emaily. Do okamžiku, než je Vám doručené potvrdenie o prijatí vašej objednávky, je možné emailom  objednávku zrušiť. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na Vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Kúpna zmluva uzatvorená. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe.

4. CENA E-KNIHY A PLATBA

 1. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena eknihy. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí. Vzhľadom k charakteru eknihy nevznikajú žiadne náklady na dopravu a ani ďalšie náklady spojené s jej dodaním. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (tj. predtým než kliknete na tlačidlo "Objednať") je už konečnou cenou.
 2. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet (platba trvá 1 - 2 pracovné dni): pokyny k platbe obdržíte v potvrdzujúcom maily prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a ekniha čo najskôr dodaná.

 3. b) bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba sa prevedie hneď).

 4. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 7 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Dátum splatnosti je uvedený v pokynoch o platbe. Kúpna cena je zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na náš bankový účet.

O prijatí platby Vám vystavíme doklad o prijatej platbe, ktorý u online platobných metód obdržíte obratom po prevedení platby, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia platby.

Eknihu nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

5. DODACIE PODMIENKY 

 1. Ekniha vo formáte pdf bude zaslaná po uhradení kúpnej ceny na Vami oznámenú elektronickú adresu ako príloha mailovej správy alebo zaslaním odkazu v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je obsah možné stiahnuť či otvoriť.
 2. Dĺžka dodacej lehoty závisí na zvolenom spôsobe platby. Ak je platba prevádzaná bežným bankovým prevodom, bude ekniha dodaná najneskôr do 3 pracovných dní potom, ako bude platba pripísaná na náš bankový účet. U platby online platobnou kartou alebo rýchlym online prevodom bude ekniha dodaná do 24 hodín po uskutočnení platby.
 3. S ohľadom na charakter produktu nie sú účtované žiadne náklady na dopravu.
 4. Po dodaní eknihy si, prosím, čo najskôr skontrolujte funkčnosť a dostupnosť obsahu a ak zistíte nedostatky alebo vady, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať nápravu. 
 5. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf.
 6. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené. 

6. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNEHO OBSAHU A JEHO SÚČINNOSTI S HARDWAROM A SOFTWAROM

 1. Digitálny obsah (eknihu) zasielame len Vám, ako Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte pdf. Obsah stiahnete v internetovom prehliadači, pokiaľ bol dodaný formou zaslania odkazu na webovú stránku. Pre stiahnutie eknihy je nutné, aby ste boli pripojení k sieti internet s dostatočnou rýchlosťou pripojenia. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti, či pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov serveru. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Ak nie je špecificky uvedené inak, Elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila. 

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

8. ZÁRUKA, PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Ako Predávajúci zodpovedáme, že ekniha pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, pokladá sa ekniha za chybnú už pri prevzatí. Ak ste spotrebiteľom, zodpovedáme i za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov od prevzatia produktu.
 2. Záruka a nároky zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním eknihy alebo nesprávnym uchovávaním.
 3. Pokiaľ vám nebola ekniha dodaná v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "hromadná pošta" alebo spam. Pokiaľ ani tam eknihu nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa nasledujúceho odstavca.
 4. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. Reklamáciu môžete uplatniť mailom na našu elektronickú adresu hworkpzs@hworkpzs.sk. Uvítame, pokiaľ k reklamácii priložíte i faktúru, či iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie Vám poskytneme písomné potvrdenie.

9. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, RIEŠENIE SPOROV

 1. Ak máte k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu, či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás, prosím mailom na hworkpzs@hworkpzs.sk
 2. Kontrolným orgánom je príslušný daňový úrad a živnostenský úrad. Dodržovanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. I na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.
 3. Pokiaľ medzi nami ako predávajúcim a spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/ .

Spotrebiteľ môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracováva predávajúci predovšetkým osobné údaje získané pri vyplnení objednávky na našich stránkach. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu nevyhnutnú pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov. 

Kategórie osobných údajov:

 • Meno, priezvisko 
 • E-mail 
 • Telefón  
 • Adresa bydliska 
 • Fakturačné údaje v prípade objednávky na firmu 

Podrobne sú Vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR). V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, požadujeme od Vás iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnení povinností Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré vyplývajú zo zmluvy.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktoré nájdete v pätičke stránky www.hworkpzs.sk
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť. 

 4. Tieto VOP sú účinné od 19.2. 2024