Riziká práce s bremenami - čo všetko hrozí pracovníkom pri práci s bremenom ?

21.10.2022

Viete čo všetko sa podľa legislatívy považuje za bremeno ? Ktorá legislatíva rieši bremená a aké riziká so sebou táto práca obnáša ?

Bremenom sú aj ľudia a zvieratá

Práca s bremenami so sebou prináša celý rad nežiadúcich rizík ak zamestnanci nedodržujú odporúčané pracovné postupy alebo sa nezúčastňujú pravidelných lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie rizika pri práci s bremenami, predchádzať rizikám poškodenia zdravia vplyvom práce s nimi a organizačnými, technickými a technologickými postupmi znížiť negatívne vplyvy na zdravie svojich zamestnancov. Súčasťou tohto posúdenia je aj smernica BOZP pri práci s bremenami a školenie. 

práca s bremenami
práca s bremenami

Podľa nariadenia vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami je ručná manipulácia s bremenami akékoľvek premiestňovanie alebo nosenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov. 

Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, pretože sa nedá vylúčiť, napríklad kvôli technologickému postupu, je povinný zabezpečiť, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia.

Zdravotné riziká súvisiace s bremenami

Ručná manipulácia s bremenom môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je bremeno príliš ťažké alebo príliš veľké, neskladné alebo ťažko uchopiteľné, nestabilné alebo jeho obsah sa môže premiestňovať, umiestnené v takej polohe, že ho treba držať alebo s ním manipulovať v určitej vzdialenosti od tela alebo sa treba pri manipulácii s ním nakláňať alebo vytáčať trup a vzhľadom na jeho tvar, obsah alebo konzistenciu také, že môže spôsobiť poranenie zamestnancov, najmä v prípade kolízie. Odporúčame vyvarovať sa práce s takýmito bremenami.


Fyzická námaha môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak je nadmerná, ak je dosahovaná iba otáčavým pohybom trupu, vzniká pravdepodobnosť, že dôjde k neočakávanému pohybu bremena a manipulácia s bremenom môže byť uskutočňovaná v nestabilnej alebo nefyziologickej polohe tela. Odporúčame dodržiavať pravidlá práce s bremenami podľa smernice BOZP. 


Pracovné prostredie môže zvýšiť riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak neposkytuje dostatok priestoru na uskutočňovanie činnosti, najmä vo vertikálnom smere, podlaha na pracovisku je taká nerovná, že vzniká riziko potknutia, alebo je klzká vzhľadom na obuv zamestnanca, miesto v pracovnom prostredí neumožňuje zamestnancovi manipulovať s bremenami v bezpečnej výške alebo v správnej polohe, úroveň podlahy alebo pracovného povrchu sa mení, v dôsledku čoho je nutné manipulovať s bremenami na rôznych úrovniach, podlaha alebo opora nôh je nestabilná a taktiež osvetlenie, teplota, vlhkosť alebo vetranie je nevyhovujúce. Preto odporúčame dodržiavať náležitosti vyhlášky o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko a udržiavať, ak je to možné, optimálne mikroklimatické podmienky v priestoroch.


manipulácia s bremenom
manipulácia s bremenom

Pracovná činnosť môže predstavovať riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice, ak zamestnanci vykonávajú príliš častú alebo z hľadiska trvania príliš dlhú fyzickú záťaž namáhajúcu najmä chrbticu, nemajú dostatočný telesný odpočinok alebo čas potrebný na zotavenie, musia prekonávať nadmerné vzdialenosti pri zdvíhaní, spúšťaní alebo prenášaní bremena a pracujú pod vnúteným tempom práce pri pracovnom procese, ktoré zamestnanec nemôže meniť. Odporúčame dodržiavať čas práce a prestávok. 

Smerné hmotnostné limity

V prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 281/2006 Z. z. nájdete tabuľku so smernými hmotnostnými limitmi pre ženy aj mužov rôznych vekových kategórií. 

Ženy od 18 do 29 rokov môžu ručne zdvíhať bremená maximálne do váhy 15 kg, muži v rovnakej vekovej kategórii do 50 kg. Samozrejme so stúpajúcim vekom priamoúmerne klesá maximálna hmotnosť bremena. Napríklad ženy medzi 50 až 60 vekom môžu dvíhať bremená maximálne o váhe 10 kg a muži 35 kg.

Čo odporúčame v súvislosti s bremenami ? 

Predchádzať poškodeniam zdravia správnou prevenciou je jednoduchšie a výhodnejšie ako riešiť následný zdravotný problém a chorobu z povolania, preto všetkým zamestnávateľom odporúčame zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u všetkých pracovníkov s bremenami, ideálne každé dva až tri roky. Taktiež odporúčame viesť si evidenciu týchto prehliadok a zakladať si lekárske posudky do osobných spisov zamestnancov. Ďalej odporúčame vypracovať smernicu BOZP o práci s bremenami, dať si vypracovať posúdenie rizika a zabezpečiť potrebné OOPP - správnu pracovnú obuv, pracovné rukavice, odev, zabezpečiť paletové vozíky, príručné vozíky, iné pomocné nástroje, vykonať u zamestnancov oboznamovanie BOZP a upozorniť ich, aby si pri ručnej manipulácii s bremenami navzájom pomáhali a neprenášali bremeno sami, pokiaľ to nie je vyslovene nutné. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !