Školenie vodičov referentských vozidiel

03.11.2023

Zamestnávate osoby, ktoré využívajú na plnenie svojich pracovných úloh firemné vozidlo? Zabezpečujete im pravidelné školenia ? Alebo si nie ste istí, či máte túto povinnosť ? Existuje pre zamestnancov, ktorí používajú firemné vozidlo, osobitný typ školenia ? 

školenia vodičov
školenia vodičov

Firemné vozidlá

Často krát je používanie firemného vozidla nevyhnutnosťou, napríklad pri presune medzi pracoviskami či za účelom pracovnej cesty. Zamestnávatelia môžu mať zmätok v tom, či majú zabezpečovať osobitný typ školenia pre týchto zamestnancov. Odpoveď však nie je veľmi zložitá. Ak vychádzame zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, konkrétne § 7, tak je potrebné ,,preškoliť´´ aj týchto vodičov a to aspoň každých 36 mesiacov. Okrem iného aj pretože:
  • podľa § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • v zmysle § 39 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia
  • v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa).
Ako má takéto školenie vyzerať je na zodpovednosti zamestnávateľa, pretože ten má zabezpečiť, aby bolo školenie prispôsobené povahe práce.

Zamestnávateľ oboznamuje svojich zamestnancov s:

  • s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
  • so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi,
  • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi, 
  • so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.
Žiadny predpis však neprikazuje, že zamestnávateľ musí oboznamovať zamestnancov (tzv. neprofesionálnych vodičov motorových vozidiel), ktorí majú pridelené firemné vozidlo, alebo používajú súkromné motorové vozidlo s osobitným príkazom na pracovnú cestu so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorých sa získava vodičský preukaz, teda s právnymi dopravnými predpismi, napr. zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke !

Profesionálni vodiči

Ak ste majiteľom taxislužby, kuriérskej spoločnosti alebo nákladnej dopravy, je Vám táto problematika zrejme jasná o niečo viac. Všetci profesionálny vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb musia byť preukázateľne oboznamovaní s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia každé tri roky. Okrem toho sa musia podrobiť:

  • psychologickému vyšetreniu - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • pravidelnej lekárskej prehliadke - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • overovaniu odbornej spôsobilosti - tieto skúšky ako aj opakované zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie.

Zabezpečte školenie, alebo preškoľte sami

Zamestnávateľ oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. Oboznamovať zamestnancov by mali vedúci zamestnanci, nakoľko tí utvárajú priaznivé pracovné podmienky a zaisťujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a sú za ňu aj zodpovední, nie bezpečnostný technik. Alebo oboznamovať môžu aj iné osoby, napr. zamestnávateľov bezpečnostný technik alebo tie dodávateľsky osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie s príslušným rozsahom oprávnenia podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.  

Oboznamovaniu vodičov ,,referentských´´ vozidiel sa nevyhnete tak či onak. Čo Vám teda odporúčame zabezpečiť a na čo nezabudnúť v prípade, ak poskytujete svojim zamestnancom firemné vozidlo ? 

1. zabezpečiť pravidelné školenie vodičov - každé tri roky

2. zabezpečiť, aby zamestnanci absolvovali pravidelné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci - frekvenciu Vám odporučí pracovná zdravotná služba na základe hodnotenia rizika a pracovnej náplne

3. zabezpečiť a skontrolovať povinnú výbavu Vášho firemného auta - vrátane prenosného hasiaceho prístroja (do 22 miest na sedenie je to 6 kg prístroj)

4. Vždy spísať zmluvu alebo aj dohodu o poskytnutí firemného vozidla medzi Vami a zamestnancom, ktorému vozidlo poskytujete

5. Nezabudnite na preberací protokol o odovzdaní vozidla 

6. vnútorným predpisom vymedziť podmienky používania, poskytovania a povoľovania jázd služobných vozidiel, ako aj používania súkromných vozidiel na služobné účely.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !