Školenie vodičov ,,referentských´´ vozidiel

28.08.2022

Zamestnávate osoby, ktoré využívajú na plnenie svojich pracovných úloh firemné vozidlo? Zabezpečujete im pravidelné školenia ? Alebo si nie ste istí, či máte túto povinnosť ?  

Profesionálni vodiči

Ako je to u vodičov ,,neprofesionálov´´? Často krát je používanie firemného vozidla nevyhnutnosťou, avšak školenia alebo aj oboznamovanie zamestnancov je v tomto prípade zložitejšie resp. jeho povinnosť menej jednoznačná. Ak však vychádzame zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tak je potrebné ,,preškoliť´´ aj týchto vodičov a to každé dva roky. Okrem iného aj pretože:
školenia vodičov
školenia vodičov

Ak ste majiteľom taxislužby, kuriérskej spoločnosti alebo nákladnej dopravy, je Vám táto problematika zrejme jasná. Všetci profesionálny vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb musia byť preukázateľne oboznamovaní s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia každé dva roky. Okrem toho sa musia podrobiť:

  • psychologickému vyšetreniu - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • pravidelnej lekárskej prehliadke - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • overovaniu odbornej spôsobilosti - tieto skúšky ako aj opakované zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie.

Vodiči firemných vozidiel

Ako je to u vodičov ,,neprofesionálov´´? Často krát je používanie firemného vozidla nevyhnutnosťou, avšak školenia alebo aj oboznamovanie zamestnancov je v tomto prípade zložitejšie resp. jeho povinnosť menej jednoznačná. Ak však vychádzame zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tak je potrebné ,,preškoliť´´ aj týchto vodičov a to každé dva roky. Okrem iného aj pretože:
  • podľa § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • v zmysle § 39 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia
  • v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa)

Z toho dôvodu sa školeniu vodičov ,,referentských´´ vozidiel nevyhnete tak či onak. Čo Vám teda odporúčame zabezpečiť a na čo nezabudnúť v prípade, ak poskytujete svojim zamestnancom firemné vozidlo ? 

1. zabezpečiť pravidelné školenie vodičov - každé dva roky

2. zabezpečiť, aby zamestnanci absolvovali pravidelné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci - frekvenciu Vám odporučí pracovná zdravotná služba na základe hodnotenia rizika a pracovnej náplňe

3. zabezpečiť a skontrolovať povinnú výbavu Vášho firemného auta - vrátane prenosného hasiaceho prístroja ( do 22 miest na sedenie je to 6 kg prístroj)

4. Vždy spísať zmluvu alebo aj dohodu o poskytnutí firemného vozidla medzi Vami a zamestnancom, ktorému vozidlo poskytujete

5. Nezabudnite na preberací protokol o odovzdaní vozidla 

Potrebujete školenie vodičov ? Kontaktujte nás.