Školenie vodičov ,,referentských´´ vozidiel

28.08.2022

Zamestnávate osoby, ktoré využívajú na plnenie svojich pracovných úloh firemné vozidlo ? Zabezpečujete im pravidelné školenia ? Alebo si nie ste istí, či máte túto povinnosť ? Dnes je už používanie auta pri práci úplne bežný jav a preto je dobré si rozobrať aj túto problematiku. V nasledujúcom článku sa dozviete viac o školeniach tzv. referentských alebo aj firemných vozidiel. 

Profesionálni vodiči

Ak ste majiteľom taxislužby, kuriérskej spoločnosti alebo nákladnej dopravy, je Vám táto problematika zrejme jasná. Všetci profesionálny vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, alebo motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb musia byť preukázateľne oboznamovaní s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia každé dva roky. Okrem toho sa musia podrobiť:

  • psychologickému vyšetreniu - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • pravidelnej lekárskej prehliadke - každých 5 rokov a po dosiahnutí 65 veku života každé dva roky
  • overovaniu odbornej spôsobilosti - tieto skúšky ako aj opakované zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom skúšobných komisárov a žiadateľa na ňu prihlasuje autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie.

Vodiči firemných vozidiel

Ako je to u vodičov ,,neprofesionálov´´? Často krát je používanie firemného vozidla nevyhnutnosťou, avšak školenia alebo aj oboznamovanie zamestnancov je v tomto prípade zložitejšie resp. jeho povinnosť menej jednoznačná. Ak však vychádzame zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, tak je potrebné ,,preškoliť´´ aj týchto vodičov a to každé dva roky. Okrem iného aj pretože:
  • podľa § 7 zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • v zmysle § 39 ods.1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria aj technické predpisy a dopravné predpisy, pokiaľ riešia problematiku bezpečnosti práce zamestnancov a upravujú otázky tykajúce sa ochrany života a zdravia
  • v zmysle ustanovenia § 2 písm. b) vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, je uvedený pod týmto pojmom pracovník, ktorý na pracovnej ceste vedie vozidlo prevádzkovateľa (zamestnávateľa)

Z toho dôvodu sa školeniu vodičov ,,referentských´´ vozidiel nevyhnete tak či onak. Čo Vám teda odporúčame zabezpečiť a na čo nezabudnúť v prípade, ak poskytujete svojim zamestnancom firemné vozidlo ? 

1. zabezpečiť pravidelné školenie vodičov - každé dva roky

2. zabezpečiť, aby zamestnanci absolvovali pravidelné lekárske prehliadky vo vzťahu k práci - frekvenciu Vám odporučí pracovná zdravotná služba na základe hodnotenia rizika a pracovnej náplňe

3. zabezpečiť a skontrolovať povinnú výbavu Vášho firemného auta - vrátane prenosného hasiaceho prístroja ( do 22 miest na sedenie je to 6 kg prístroj)

4. Vždy spísať zmluvu alebo aj dohodu o poskytnutí firemného vozidla medzi Vami a zamestnancom, ktorému vozidlo poskytujete

5. Nezabudnite na preberací protokol o odovzdaní vozidla