PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Na čo potrebujete prevádzkový poriadok ? 

Prevádzkový poriadok musia zo zákona mať vypracované niektoré prevádzky, napríklad zariadenia starostlivosti o ľudské telo, niektoré stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia a tiež prevádzky, kde zamestnanci prichádzajú do styku s určitými pracovnými faktormi, napríklad s nebezpečnými chemickými látkami či vysokými hladinami hluku. Je dôležité, aby bol pre každý pracovný faktor na pracovisku zvlášť vypracovaný prevádzkový poriadok a aby Vaši zamestnanci boli s jeho obsahom preukázateľne oboznámení. 

Kto môže vypracovať prevádzkový poriadok ? 

Môžete si ho vypracovať aj sami. V niektorých prípadoch si ho môže vyžiadať na predloženie a schválenie príslušný orgán regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten si prevádzkový poriadok preštuduje, skontroluje, či obsahuje predpísané náležitosti a v prípade potreby nariadi jeho doplnenie. Nakoľko vypracovanie  dokumentu ako je prevádzkový poriadok je náročné a môže si vyžadovať istý čas a proces schvaľovania, je jednoduchšie si ho dať vypracovať na mieru pracovnej zdravotnej službe.

Kto ho musí povinne vypracovať ? 

Prevádzkovatelia nasledovných zariadení a prevádzok musia povinne vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie vecne a miestne príslušnému úradu VZ:

 • prevádzkovateľ  prírodného aj umelého kúpaliska
 • prevádzkovateľ pohrebných služieb, krematória a balzamovania
 • prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (chata, hotel, penzión)
 • prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko)
 • prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetický salón, manikúra, sauna)
 • prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (detské jasle, materská škola, základná škola)
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení nebezpečným chemickým faktorom
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (lekár, zubár)
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov)
 • Koľko stojí vypracovanie prevádzkového poriadku ? 

   U nás je možné vypracovať prevádzkový poriadok pre 1 pracovný faktor už od 150 eur a pre jedno celé zariadenie už od 200 eur.  Pokojne si požiadajte o cenovú ponuku nižšie. 

  Prečo by ste si mali dať vypracovať prevádzkový poriadok práve nám ?

  • ušetríte veľké množstvo času a energie, môžete sa venovať svojmu podnikaniu
  • vieme, aké náležitosti má obsahovať prevádzkový poriadok, nemusíte si tieto informácie dohľadávať sami
  • dostanete do rúk hotový, vytlačený a zviazaný prevádzkový poriadok, Vy nám dodáte len potrebné informácie o Vašej prevádzke, o všetko ostatné sa postaráme my
  • vyhnete sa pokute za porušenie povinnosti vypracovať ho alebo predložiť na schválenie príslušnému RÚVZ 

  Cenová ponuka na prevádzkový poriadok