PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Na čo slúži prevádzkový poriadok ? 

Prevádzkový poriadok je písomný dokument, ktorý obsahuje súhrn ochranných opatrení a pracovných postupov na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov. Prevádzkový poriadok musia mať vypracované niektoré prevádzky, napríklad zariadenia starostlivosti o ľudské telo, stravovacie zariadenia, ubytovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia a tiež prevádzky, kde zamestnanci prichádzajú do styku s určitými pracovnými faktormi, napríklad s nebezpečnými chemickými látkami. Je dôležité, aby bol pre každý pracovný faktor na pracovisku zvlášť vypracovaný prevádzkový poriadok a aby Vaši zamestnanci boli s jeho obsahom preukázateľne oboznámení. 

Kto môže vypracovať prevádzkový poriadok ? 

Tento dokument si môže zamestnávateľ vypracovať aj sám. V niektorých prípadoch si ho môže vyžiadať na predloženie a schválenie príslušný orgán regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ten si prevádzkový poriadok preštuduje, skontroluje, či obsahuje predpísané náležitosti a v prípade potreby nariadi jeho doplnenie. Nakoľko vypracovanie  dokumentu ako je prevádzkový poriadok je náročné a môže si vyžadovať istý čas a proces schvaľovania, je jednoduchšie si ho dať vypracovať na mieru pracovnej zdravotnej službe.

Kto ho musí povinne vypracovať ? 

Prevádzkovatelia nasledovných zariadení a prevádzok musia povinne vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho na schválenie vecne a miestne príslušnému úradu VZ:

 • prevádzkovateľ  prírodného aj umelého kúpaliska
 • prevádzkovateľ pohrebných služieb, krematória a balzamovania
 • prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (chata, hotel, penzión)
 • prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko)
 • prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetický salón, manikúra, sauna)
 • prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (detské jasle, materská škola, základná škola)
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení nebezpečným chemickým faktorom
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (lekár, zubár)
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov)
 • Koľko stojí vypracovanie prevádzkového poriadku ? 

  Cena je veľmi individuálna a závisí od typu prevádzky, na ktorú je potrebné prevádzkový poriadok vypracovať a tiež od druhu pracovného faktora. Pre každý pracovný faktor a typ prevádzky je potrebné mať vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok je možné vypracovať už od 250 eur. 

  Prečo si ho dať vypracovať nám ? 

  • ušetríte veľké množstvo času a práce nad dokumentom, môžete sa venovať svojmu podnikaniu
  • vieme, aké náležitosti má obsahovať prevádzkový poriadok, nemusíte si tieto informácie dohľadávať sami
  • vyhnete sa pokute za porušenie povinnosti vypracovať ho alebo predložiť na schválenie príslušnému RÚVZ 

  Objednajte si prevádzkový poriadok