Syndróm karpálneho tunela ako choroba z povolania

20.02.2023

Aj karpálny tunel môže byť uznaný ako choroba z povolania. Patrí medzi choroby zo skupiny DJNZ. Tieto choroby z povolania sa na Slovensku vyskytujú najčastejšie.

Choroba z povolania

Karpálny tunel je choroba z povolania podľa zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení uznávaná príslušným špecializovaným pracoviskom, ak vznikla zamestnancovi zamestnávateľa pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh. Karpálny tunel uznáva len lekár s príslušnou špecializáciou, nie všeobecný lekár. 

Najvyšší výskyt chorôb z povolania a najrizikovejšie je v odvetvie priemyselná výroba a zdravotníctvo a sociálna starostlivosť. Rizikové sú aj: ťažba a dobývanie, lesníctvo a ťažba dreva, ťažba uhlia a lignitu, výroba a spracovanie kovov, výroba elektrických zariadení, výroba kože a kožených výrobkov, pestovanie plodín, poľnohospodárske služby, chov zvierat, výroba odevov, výroba potravín a  stavebné práce. 

Chorobou z povolania sú najčastejšie postihnutí pracujúci medzi 50. - 54. rokom života.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa choroby z povolania na Slovensku patria:

najčastejšie choroby z povolania sú tie z DNJZ
najčastejšie choroby z povolania sú tie z DNJZ
 • ochorenia končatín z dlhodobého nadmerného a jednostranného zaťaženia - DNJZ (karpálny tunel, golfový lakeť, tenisový lakeť, syndróm zamrznutého ramena a  i.)
 • prenosné a parazitárne ochorenia
 • ochorenie končatín z vibrácií
 • exogénne alergické alveolitídy (farmárske pľúca, sladovnícke pľúca, pľúca mlynárov a i.) 
 • azbestóza, silikóza
 • porucha sluchu z hluku 
 • profesionálne dermatózy iritačné, trichofícia 
 • profesionálna bronchiálna astma

Čo všetko je choroba z povolania ? 

Chorobou z povolania môže byť uznaná len taká choroba, ktorá je zaradená do zoznamu chorôb z povolania. Tento zoznam je uvedený ako príloha v zákone o sociálnom poistení. Choroba z povolania môže byť akútna aj chronická. 

Akútna forma choroby z povolania je choroba z povolania, ktorej klinické prejavy netrvali dlhšie ako jeden rok, ktorá bola priznaná po prvýkrát a pre ktorú bolo postihnutému navrhnuté odškodnenie za bolesť, spôsobenú poškodením na zdraví, jej liečením alebo odstraňovaním jej následkov a pre ktorú v danom roku nebola vystavená práceneschopnosť, alebo neschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť nepresiahla 12 mesiacov. 

Za chronickú formu choroby z povolania považujeme takú, pri ktorej bola na základe trvalej funkčnej zdravotnej poruchy (ňou narušených zdravotných funkcií v trvaní viac ako jeden rok, vrátane akútnej fázy choroby) priznaná trvalá neschopnosť vykonávať práce, ktoré danú chorobu vyvolali, alebo ktoré by mohli viesť k jej zhoršeniu a pre ktorú bol postihnutému vystavený návrh na odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia pre chorobu z povolania. Pri posudzovaní choroby z povolania sa neberú do úvahy prípadné súčasné iné choroby a poruchy zdravia, ktoré sú neprofesionálneho pôvodu.  

Karpálny tunel

Syndróm karpálneho tunela je vôbec najčastejšie sa vyskytujúca choroba z povolania v SR. Je spôsobený stlačením nervu v oblasti zápästia - karpálneho tunela v dôslednu dlhodobej nadmernej jednostrannej záťaže zápästia, napríklad pri zlej ergonómie práce alebo nedodržaní zdravotných prestávok pri práci. 

Prejavy - krátkodobé ochrnutia, zvýšená citlivosť, pocit mravčenia v ruke, palca, ukazováka, prostredníka a polovice prstenníka, tŕpnutie, brnenie prstov a zápästia, zhoršená funkcia, obmedzenie hybnosti, jemnej aj hrubej motoriky, stuhnutosť, vypadávanie predmetov z ruky.  Syndróm karpáleho tunela má tendenciu sa zhoršovať s postupujúcim štádiom. 

Pri diagnostike ochorenia sa často využíva aplikácia lokálneho anestetika, pričom ústup ťažkostí po aplikácii potvrdzuje samotnú diagnózu. Možnosťou je aj elektromyografia, čo je vyšetrenie rýchlosti vedenia nervového vzruchu v oblasti nervu prebiehajúceho zápästným kanálom a porovnávanie s rýchlosťou v priľahlých úsekoch nervu na predlaktí. Menej často sa využíva RTG snímok zápästia. 

Liečba spočíva najmä v odstránení príčiny vzniku ochorenia - nadmerná záťaž, zlá ergonómia pracoviska, preradenie na inú pozíciu, fyzioterapia, dlahy a ortézy, studené obklady, magnetoterapia, analgetiká, obstreky zápästia antireumatikami alebo koritkoidmi.

Karpálny tunel patrí medzi najčastejšie uznané choroby z povolania na Slovensku.

Ako sa uznáva choroba z povolania ? 

Ak máte ťažkosti s karpálnym tunelom, ktoré pravdepodobne súvisia s Vašou pracovnou náplňou, odporúčame navštíviť Vášho lekára a popísať mu aj Vaše pracovné podmienky a vysloviť podozrenie, že Vaše zdravotné ťažkosti súvisia s prácou. Lekár Vás následne pošle na vyšetrenie k špecialistovi, ktorý sa venuje diagnostike chorôb z povolania. Nasledovať bude aj prešetrenie pracovných podmienok príslušným RÚVZ priamo na pracovisku, kam môžete byť prizvaní aj Vy ako osoba, ktorej sa podozrenie týka. Výsledkom je písomný lekársky posudok o uznaní alebo zamietnutí choroby z povolania. 

Načo má zamestnanec nárok, ak mu bola uznaná choroba z povolania ? 

 • uplné nemocenské dávky od prvého dňa pracovnej neschopnosti 
 • vyrovnanie straty na výsledku pri preradení na iné pracovné miesto 
 • jednorazové odškodné bolestného a ťažkého spoločenského uplatnenia 
 • čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok, ak je strata na zárobku viac ako 30% 
 • komplexná kúpeľová liečba plné hradená z poistenia 
 • úhrada vecných škôd 

Môže Vás zamestnávateľ vyhodiť, ak Vám bola uznaná choroba z povolania ?

Pokiaľ zamestnanec zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať ďalej prácu, ktorú má ustanovenú v pracovnej zmluve, môže dať sám výpoveď alebo mu výpoveď môže dať aj zamestnávateľ podľa § 63 ods. 1 písm. c) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Ak dá výpoveď zamestnanec sám, vo výpovedi môže, ale aj nemusí, uviesť dôvod podania výpovede. Komplikovanejšie to má zamestnávateľ. Výpoveď zamestnávateľa zo zdra­votných dôvodov musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti, pričom výpoveď zo zdravotných dôvodov môže podať zamestnávateľ len v prípade, ak sa jedná o dlhodobú práceneschopnosť zamestnanca trvajúca dlhšie ako 12 mesiacov. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !