LEKÁRSKE PREVENTÍVNE PREHLIADKY VO VZŤAHU K PRÁCI

Naši zmluvní lekári vykonávajú preventívne prehliadky:

 • vstupné pred nástupom do zamestnania
 • periodické v súvislosti s výkonom práce
 • pred zmenou pracovného zaradenia zamestnanca
 • výstupné prehliadky pri skončení pracovného pomeru
 • mimoriadne preventívne prehliadky
 • obligatórne aj fakultatívne vyšetrenia u špecialistu podľa pracovnej náplne (ORL, audiometria, orientačné vyšetrenie vestibulárneho systému, vyšetrenie tuberkulínového testu, bronchodilatačný test, RTG hrudníka, oftalmologické vyšetrenia, psychologické vyšetrenia vodičov a i.)

Sú tieto prehliadky pre zamestnancov povinné ? 

Áno, sú povinné, ak sa jedná o rizikové práce, teda 3. a 4. kategóriu práce, alebo práce podľa osobitného predpisu, na ktoré sa viaže vydanie preukazu alebo odvedčenia. V týchto prípadoch sa prehliadky vykonávajú raz za dva roky alebo raz ročne. Ak sa jedná o prácu zaradenú do 2. kategórie práce a nie o prácu podľa osobitného predpisu, môže zamestnávateľ v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou určiť lehotu aj zoznam  zamestnancov, ktorí sa tejto prehliadke podrobia tiež.

Spomeňme Zákon č. 355/2007 Z. z., ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (LPP), a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada. Navyše je povinný na pracovné miesto obsadzovať iba osoby odborne aj zdravotne spôsobilé. 

Absolvovanie LPP vo vzťahu k práci je výhodné pre obe strany, pre zamestnanca aj zamestnávateľa. LPP prinášajú istotu, ochranu zdravia zamedzením negatívneho vplyvu práce na zdravie, ktoré by mohlo vyústiť do trvalého poškodenia zdravia vplyvom práce. Je to jedno zo základných preventívnych opatrení.  

Aké vyšetrenia Vám urobí lekár na prehliadke vo vzťahu k práci ? 

Lekár, ktorý vykonáva preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, potrebuje vedieť, aké pracovné faktory sa na pracovisku vyskytujú, to zaznačuje do lekárskeho posudku pracovná zdravotná služba. Na základe pracovných faktorov určí náplň prehliadky, bežne však lekári vo vzťahu k práci vykonávajú tieto vyšetrenia:

 • anamnéza vrátane podrobnej pracovnej anamnézy
 • kompletné fyzikálne vyšetrenie vrátane orientačného neurologického a ortopedického vyšetrenia
 • orientačné vyšetrenie zraku a sluchu 
 • elektrokardiografické vyšetrenie s popisom
 • laboratórne vyšetrenia - krvný obraz  
 • moč chemicky
 • chladová skúška

Prečo sa tieto prehliadky vo vzťahu k práci musia vykonávať pravidelne ? 

 • posudzuje sa zdravotná spôsobilosť zamestnanca na danú prácu
 • zisťujú sa možné zmeny zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou - včasné preradenie
 • zisťujú sa zdravotné kontraindikácie pri výkone práce
 • predchádza sa vzniku chorôb z povolania
 • odporúča sa preradenie zamestnanca na inú vhodnejšiu prácu s ohľadom na zistenú diagnózu


Čo Vám ponúkame ?

 • hygienický audit pracoviska a vypracovanie návrhu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskym preventívnym prehliadkam
 • stanovenie frekvencie opakovania lekárskych prehliadok
 • príprava lekárskeho posudku na prácu podľa profesie zamestnanca
 • zabezpečenie lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci našimi zmluvnými lekármi
 • zabezpečenie vyšetrenia u špecialistu (ORL vyšetrenie, audiometria, spirometria, vyšetrenie tuberkulínového testu atď.)

Naši zmluvní lekári:

 • všeobecný lekár
 • ORL lekár
 • pneumológ
 • oftalmológ
 • klinický psychológ

Máte otázky k lekárskym prehliadkam ? Kontaktujte nás

0949117914

hworkpzs@hworkpzs.sk