HYGIENICKÉ MINIMUM

Pripravíme Vás na výkon epidemiologicky závažných činností, prihláste sa na náš kurz a dosiahnite požadovanú odbornú spôsobilosť. 

Povinný základ pre všetkých pracovníkov v gastronómii 

Odborná prípava Hygienické minimum je kurz určený pre záujemcov, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá. 

Aké sú to epidemiologicky závažné činnosti ? 

Sú to všetky činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe, pretože pri nich existuje riziko šírenia infekčnej choroby. Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce (resp. výroby potravín), nedodržaní zásad osobnej hygieny atď. Medzi epidemiologicky závažné činnosti patria okrem prác v potravinárstve aj práce v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (holičstvá a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry,  masážne salóny), pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny a pri výrobe liečiv. 

Spôsobilosť vykonávať epidemiologicky závažné činnosti  

Každý jeden zamestnanec je povinný sa preukázať zdravotnou aj odbornou spôsobilosťou. Zdravotná a odborná spôsobilosť sú dva rozdielne pojmy. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje predložením zdravotného preukazu, ktorý vydáva lekár na základe lekárskej preventívnej pracovnej prehliadky. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v odbore. V prípade, že nemáte vzdelanie v odbore, je potrebné získať osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností. Toto osvedčenie získate po úspešnom zložení skúšok pred komisiou, ktorú tvoria pracovníci RÚVZ.  

Na aké otázky sa treba pripraviť ? 

Záujemca o osvedčenie musí zložiť ústnu aj písomnú skúšku. Na test je potrebné osvojiť si nasledovné :

 •Čo je Epidemiologicky závažná činnosť 

•Aká je zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov v potravinárstve 

•Najčastejšie alimentárne ochorenia

 •Zásady hygieny na pracovisku 

•Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení

 •Prevádzkový poriadok 

•Správna výrobná prax 

•Čo je HACCP

 •Čo znamená vysledovateľnosť potravín

 •Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín

•Zásady skladovania surovín a potravín

 •Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania

 •Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov 

•Podmienky výdaja pokrmov 

•Odber vzoriek hotových pokrmov 

•Kontaminácia surovín a potravín

 •Sanitácia v potravinárstve 

Forma a dĺžka kurzu  

Naša odborná príprava trvá jeden deň, priemerne od 4 do 6 hodín, ale všetko závisí od počtu účastníkov a ich individuálnych potrieb, pretože po prednáškovej časti nasleduje spravidla časť otázok a diskusie.  

Prečo absolvovať náš kurz ?

  • každý účastník sa môže spýtať lektora na rôzne doplňujúce otázky a ujasniť si problematiku, ktorá mu nie je jasná
  • účastníci dostanú k dispozícii aj učebný materiál, ktorý im pomôže pri prípave na testy
  • výučba prebieha prezenčnou formou alebo online cez niektorú prednášaciu platformu, závisí od Vašich preferencií
  • na konci kurzu vykonávame skúšobný test na overenie vedomostí a zhodnotenie pripravenosti

Máte záujem o kurz Hygienické minimum ?