KURZ HYGIENICKÉ MINIMUM

Neváhajte s Vašou prihláškou, počet účastníkov na kurze je obmezdený. 

Dátum 

Čas

spolu 4 vyučovacie hodiny


Forma kurzu

Online - link na prihlásenie dostane účastník po vyplnení prihlášky a úhrade

Cena kurzu

40 eur

Prečo absolvovať náš kurz ?

  • počet účastníkov kurzu je limitovaný aby sa zachovala kvalita vzdelávania a bol zabezpečený dostatočný priestor pre prípadnú diskusiu a overenie vedomostí
  • každý účastník sa môže spýtať lektora na rôzne doplňujúce otázky a ujasniť si problematiku, ktorá mu nie je jasná
  • účastníci dostanú k dispozícii aj učebný materiál, ktorý im pomôže pri prípave na testy
  • výučba prebieha online formou, takže ušetríte peniaze a čas, pretože nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať z pohodlia domova
  • na konci kurzu vykonávame skúšobný test na overenie vedomostí a zhodnotenie pripravenosti

Čo znamená kurz Hygienické minimum ?  

Hygienické minimum je kurz určený pre záujemcov, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčastných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Požiadavka odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami vyplýva zo zákona a zamestnávateľ nemôže prijať do zamestnania osobu, ktorá nie je odborne spôsobilá. 

Ako prebieha náš kurz ? 

Náš kurz prebieha online v podvečerných hodinách, takže nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať aj z pohodlia domova. Venuje sa Vám Verejný zdravotník, môžete sa na neho počas kurzu obrátiť s otázkami. Vyučuje sa dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach. Každý účastník kurzu získa zadarmo Príručku pre prácu s potravinami. 

Aké sú to epidemiologicky závažné činnosti ? 

Sú to všetky činnosti, pri ktorých je mimoriadne dôležité dodržiavať zásady správnej výrobnej praxe, pretože pri nich existuje riziko šírenia infekčnej choroby. Riziko vzniku a šírenia infekcie vzniká pri nedodržaní HACCP alebo zásad prevádzkového poriadku, pri nedodržaní správneho technologického postupu práce (resp. výroby potravín), nedodržaní zásad osobnej hygieny atď. Medzi epidemiologicky závažné činnosti patria okrem prác v potravinárstve aj práce v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (holičstvá a kaderníctva, starostlivosti o pleť, manikúry, pedikúry,  masážne salóny), pri výrobe kozmetických výrobkov, kožných čistiacich prostriedkov a potrieb osobnej hygieny a pri výrobe liečiv. 

Spôsobilosť vykonávať epidemiologicky závažné činnosti  

Každý jeden zamestnanec je povinný sa preukázať zdravotnou aj odbornou spôsobilosťou. Zdravotná a odborná spôsobilosť sú dva rozdielne pojmy. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje predložením zdravotného preukazu, ktorý vydáva lekár na základe lekárskej preventívnej pracovnej prehliadky. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v odbore. V prípade, že nemáte vzdelanie v odbore, je potrebné získať osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností. Toto osvedčenie získate po úspešnom zložení skúšok pred komisiou, ktorú tvoria pracovníci RÚVZ.  

 Aké témy budeme spolu preberať na kurze ? 

Záujemca o osvedčenie musí zložiť ústnu aj písomnú skúšku na príslušnom RÚVZ. Na test je potrebné osvojiť si nasledovné :

 • Čo je Epidemiologicky závažná činnosť 

• Aká je zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov v potravinárstve 

• Najčastejšie alimentárne ochorenia

 • Zásady hygieny na pracovisku 

• Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení

 • Prevádzkový poriadok 

• Správna výrobná prax 

• Čo je HACCP

 • Čo znamená vysledovateľnosť potravín

 • Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín

• Zásady skladovania surovín a potravín

 • Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania

 • Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov 

• Podmienky výdaja pokrmov 

• Odber vzoriek hotových pokrmov 

• Kontaminácia surovín a potravín

 • Sanitácia v potravinárstve 

Máte záujem o kurz Hygienické minimum ?