Kurz Hygienické minimum - čo môžete očakávať od nášho kurzu ?

25.01.2023

Čo znamená Hygienické minimum ? Je tento kurz povinný ? Pre koho je určený ? 

Hygienické minimum 

hygienické minimum
hygienické minimum

Každý jeden zamestnanec je povinný sa preukázať zdravotnou aj odbornou spôsobilosťou, ak pracuje s potravinami. Zdravotná a odborná spôsobilosť sú dva rozdielne pojmy. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje predložením zdravotného preukazu, ktorý vydáva lekár na základe lekárskej preventívnej pracovnej prehliadky. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v odbore. V prípade, že nemáte vzdelanie v odbore, je potrebné získať osvedčenie na výkon epidemiologicky závažných činností. Toto osvedčenie získate po úspešnom zložení skúšok pred komisiou, ktorú tvoria pracovníci RÚVZ. V praxi to znamená, že každý, kto manipuluje s potravinami akýmkoľvek spôsobom, upravuje ich, vyrába, prepravuje či vydáva do obehu, musí byť odborne spôsobilý na výkon tejto činnosti, napríklad aj vodiči, ktorí vykonávajú distribúciu či rozvoz stravy, alebo aj predavači v obchode. 

Bez preukázania odbornej spôsobilosti sa dopúšťate priestupku na úseku verejného zdravotníctva, pretože vykonávate činnosť, na ktorú je potrebné podľa ustanovení zákona osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Za priestupok možno fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do 99 eur. Tiež sa priestupku podľa zákona č. 152/1995 Z. z. dopustí fyzická osoba, ktorá nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, tým pádom porušuje zásady osobnej hygieny. V blokovom konaní jej možno uložiť za priestupok pokutu do 2 000 eur.  

Nie som vyučený/á v odbore, čo teraz ? 

Máte viacero možností. Buď si dokončíte vzdelanie, prihlásite sa do školy a získate výučný list, vysvedčenie, alebo sa prihlásite na rekvalifikačný kurz do niektorej vzdelávacej inštitúcie. Ak nemáte toľko času či financií, môžete sa prihlásiť na overenie odbornej spôsobilosti na hygienu, kde sa platí len jednorazový kolok približne 50 eur. Príslušný RÚVZ vykonáva skúšky, na základe ktorých Vám vydá osvedčenie, že ste spôsobilí vykonávať epidemiologicky závažné činnosti. Tieto skúšky pozostávajú z písomného testu a ústnych otázok priamo pred komisiou. RÚVZ Vám oznámi termín a čas konania skúšky cca 14 dní vopred. Jednotlivé úrady VZ poskytujú na svojich stránkach tzv. učebný materiál, z ktorých môžete čerpať a pripraviť sa. Ak máte obavy zo skúšok, zdá sa Vám, že je učebný materiál zložitý a je ho veľa, môžete sa prihlásiť na náš kurz, kde Vám s tým pomôžeme. 

Čo znamená kurz Hygienické minimum ?

Hygienické minimum je kurz určený pre vyššie spomínaných záujemcov, ktorí chcú pracovať s potravinami a vykonávať epidemiologicky závažné činnosti a potrebujú získať odbornú spôsobilosť, pretože nie sú vyučení v odbore, ale aj pre súčastných pracovníkov v gastronómii, ktorí si chcú obnoviť svoje znalosti a zvýšiť kvalifikáciu. Tento kurz nie je povinný, je plne dobrovoľný, ale môže byť veľmi nápomocný pre všetkých, ktorí sa pripravujú na skúšky pred komisiou RÚVZ. 

Na tomto kurze sa Vám buď osobitne alebo v malej skupinke venuje verejný zdravotník/lektor. Náš kurz prebieha online v podvečerných hodinách, takže nemusíte nikam cestovať a kurz môžete absolvovať aj z pohodlia domova.  Vyučuje sa dva dni po sebe v dvojhodinových prednáškach. Každý účastník kurzu získa zadarmo Príručku pre prácu s potravinami. Pomocou nášho kurzu sa pripravíte na skúšky pred komisiou. Čo Vás všetko lektor naučí ? 

 1. Čo je Epidemiologicky závažná činnosť
 2. Aká je zdravotná a odborná spôsobilosť zamestnancov v potravinárstve
 3. Najčastejšie alimentárne ochorenia
 4. Zásady hygieny na pracovisku
 5. Požiadavky na vybavenie potravinárskych zariadení
 6. Prevádzkový poriadok
 7. Správna výrobná prax
 8. Čo je HACCP
 9. Čo znamená vysledovateľnosť potravín
 10. Povinnosti zamestnancov pri výrobe potravín
 11. Zásady skladovania surovín a potravín
 12. Zásady tepelného spracovania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania
 13. Podmienky uchovávania polotovarov, rozpracovaných pokrmov a hotových pokrmov
 14. Podmienky výdaja pokrmov
 15. Odber vzoriek hotových pokrmov
 16. Kontaminácia surovín a potravín
 17. Sanitácia v potravinárstve 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne kurzu, nebojte sa na nás obrátiť, veľmi radi Vám poradíme a poskytneme viac informácií. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT