MERANIE PRACOVNÝCH FAKTOROV

Vykonávame orientačné merania:


 • hluku ( rozsah od 30 do 130 dB s presnosťou ± 3,5 dB )
 • teploty vzduchu 
 • relatívnej vlhkosti vzduchu ( 0 - 100% RH, rozlíšenie 0,1% RH, presnosť ± 3,5% RH )
 • rýchlosť prúdenia vzduchu ( anemometer od 0,40 do 30,00 m / s, presnosť ± 3% )
 • osvetlenosť priestorov ( luxmeter od 0 do 20 000 luxov )


Chceme Vám zaistiť čo najpresnejšie posúdenie pracovných faktorov, preto využívame pri práci univerzálne meradlo, s ktorým dokážeme podať okamžitý obraz o pracovných faktoroch a podmienkach na pracovisku. Výsledky merania zapracujeme aj do Vášho posudku o riziku. 


Optimálne pracovné podmienky 

V záujme ochrany zdravia na pracovisku je potrebné myslieť na optimálne pracovné podmienky. Vďaka nim zabezpečíte, že sa výrazne obmedzí negatívny vplyv na zdravie pracovníkov, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na pracovnú výkonnosť, ekonomické výsledky a elimináciu osôb na PN. Zamerajte sa prioritne na priestorové podmienky, technické vybavenie a kolektívne ochranné opatrenia, ktoré majú vždy prednosť pred osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Eliminujete tak:

 • Choroby z povolania
 • Ochorenia súvisiace s prácou
 • Nešpecifické ochorenia
 • Výskyt rizikových faktorov zdravia (zvýšený tlak krvi, cholesterol)
 • Zmeny fyziologických a psychologických funkcií
 • Úrazy
 • Absencie
 • Nadmerné fluktuácie pracovníkov
 • Nepodarky


Optimálne hodnoty v °C sú dané pre zimné a pre letné obdobie roka, závisí aj od energetickej triedy práce podľa výdaja v W.m-2. 

Prúdenie vzduchu sa dá premerať anemometrom. Ak je prúdenie vzduchu príliš pomalé (menej ako 0,1 m.s-1), pracovníci môžu mať pocit, že vzduch sa nehýbe, rýchlejšie prúdenie vzduchu zase môže pôsobiť rušivo ako nepríjemný prievan.

Optimálna vlhkosť vzduchu je v rozmedzí od 30 do 60%. Vplyvom kúrenia môže klesnúť na 20 % a menej, čo má za následok dýchacie ťažkosti a pocit ,,suchého nosa´´´.´´  V priestoroch, kde je relatívna vlhkosť nad 60% je riziko vzniku plesní. 

Minimálna úroveň osvetlenosti je v priemere 500 lx  a závisí od druhu pracoviska a type pracovnej náplne. Nedostatočné osvetlenie priestorov alebo nevhodné osvetlenie (odrazy, odlesky na obrazovkách a pod.) má za následok vznik očných ťažkostí. 


Čo pre Vás vieme urobiť

Orientačne Vám premeriame mikroklimatické podmienky na pracovisku a hlučnosť našim meradlom. Výsledky zapracujeme do posúdena rizika. Ak zistíme hodnoty, ktoré môžu presahovať stanovené limity, navrhneme Vám ďalší postup, ako túto situáciu riešiť. Neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám pomôžeme.