MERANIE PRACOVNÝCH FAKTOROV

Vykonávame orientačné merania:


 • hluku ( rozsah od 30 do 130 dB s presnosťou ± 3,5 dB )
 • teploty vzduchu 
 • relatívnej vlhkosti vzduchu ( 0 - 100% RH, rozlíšenie 0,1% RH, presnosť ± 3,5% RH )
 • rýchlosť prúdenia vzduchu ( anemometer od 0,40 do 30,00 m / s, presnosť ± 3% )
 • osvetlenosť priestorov ( luxmeter od 0 do 20 000 luxov )Chceme Vám zaistiť čo najpresnejšie posúdenie pracovných faktorov, preto využívame pri práci univerzálne meradlo, s ktorým dokážeme podať okamžitý obraz o pracovných faktoroch a podmienkach na pracovisku. Výsledky merania zapracujeme aj do Vášho posudku o riziku. 

Optimálne pracovné podmienky 

V záujme ochrany zdravia na pracovisku je potrebné myslieť na optimálne pracovné podmienky. Vďaka nim zabezpečíte, že sa výrazne obmedzí negatívny vplyv na zdravie pracovníkov, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na pracovnú výkonnosť, ekonomické výsledky a elimináciu osôb na PN. Zamerajte sa prioritne na priestorové podmienky, technické vybavenie a kolektívne ochranné opatrenia, ktoré majú vždy prednosť pred osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Eliminujete tak:

 • Choroby z povolania
 • Ochorenia súvisiace s prácou
 • Nešpecifické ochorenia
 • Výskyt rizikových faktorov zdravia (zvýšený TK, cholesterol)
 • Zmeny fyziologických a psychologických funkcií
 • Úrazy
 • Absencie
 • Nadmerné fluktuácie pracovníkov
 • Nepodarky

Optimálne hodnoty v °C sú dané pre zimné a pre letné obdobie roka, závisí aj od energetickej triedy práce podľa výdaja v W.m-2. 

Prúdenie vzduchu sa dá premerať anemometrom. Ak je prúdenie vzduchu príliš pomalé (menej ako 0,1 m.s-1), pracovníci môžu mať pocit, že vzduch sa nehýbe, rýchlejšie prúdenie vzduchu zase môže pôsobiť rušivo ako nepríjemný prievan.

Optimálna vlhkosť vzduchu je v rozmedzí od 30 do 60%. Vplyvom kúrenia môže klesnúť na 20 % a menej, čo má za následok dýchacie ťažkosti a pocit ,,suchého nosa´´´.´´  V priestoroch, kde je relatívna vlhkosť nad 60% je riziko vzniku plesní. 

Minimálna úroveň osvetlenosti je v priemere 500 lx  a závisí od druhu pracoviska a type pracovnej náplne. Nedostatočné osvetlenie priestorov alebo nevhodné osvetlenie (odrazy, odlesky na obrazovkách a pod.) má za následok vznik očných ťažkostí. 


Odmeriame podmienky na Vašom pracovisku a zapracujeme ich do odbornej dokumentácie. Na základe výsledkov meraní odporučíme ďalší postup a ochranné opatrenia. Neváhajte nás kontaktovať.