PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

komplexné služby PZS
komplexné služby PZS
 • obhliadky pracoviska verejným zdravotníkom
 • hygienický audit pracovných podmienok
 • identifikácia pracovných faktorov
 • kategorizácia práce
 • vypracovanie odborného posudku
 • vypracovanie návrhu zoznamu zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci
 • príprava podkladov pre lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
 • vypracovanie prevádzkového poriadku
 • návrh opatrení na zníženie alebo predchádzanie rizika
 • preškolenie zamestnancov s obsahom dokumentácie 
 • pravidelná aktualizácia odborného posudku v zmysle zákona
 • sledovanie termínov, lehôt a legislatívnych zmien
 • zabezpečenie meraní a objektivizácie pracovných faktorov

Čo je pracovná zdravotná služba?  

Táto služba predstavuje zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. U nás vykonáva zdravotný dohľad nad pracoviskom verejný zdravotník, ktorý sa špecializuje na výskum pracovných podmienok a má skúsenosti s rôznymi druhmi pracovísk od priemyselnej výroby až po zdravotnícke zariadenia. 

Kto môže poskytovať tieto odborné služby ? 

Dohľad nad pracovnými podmienkami môžu vykonávať len verejní zdravotníci a lekári na základe oprávnenia ÚVZ SR. Bezpečnostným technikom bola táto kompetencia odobraná v roku 2017 v novele zákona MZ SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, preto sa takáto dokumentácia vypracovaná BOZP technikom považuje za neplatnú. Zamestnávateľ môže zabezpečiť zdravotný dohľad na pracovisku dvoma spôsobmi: 1. dodávateľským spôsobom, teda nadviazať spoluprácu s PZS-kou, alebo 2. vlastným zamestnacom, ktorý je odborne spôsobilý a má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer. 

Ako prebieha spolupráca s našou PZS ? 

Naša PZS zabezpečuje tzv. nemedicínske služby v 1. a 2. kategórii práce, ale zabezpečujeme aj lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotník vykoná osobnú obhliadku pracoviska, posúdi pracovné podmienky a na základe  posúdenia identifikuje zdravotné riziká z expozície pracovným faktorom, pripraví pre Vás písomný dokument o posúdení rizika, upozorní na prácu so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia zamestnancov a navrhne opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika na pracovisku. Okrem toho Vám poskytne poradenstvo a to najmä pri organizovaní práce a odpočinku zamestnancov, plánovaní zavedenia nových technológií a pracovných postupov. Zdravotný dohľad zahŕňa aj výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov, teda rôzne kurzy a školenia.

Kto musí mať pracovnú zdravotnú službu ? 

Zákon ukladá povinnosť posúdiť riziká na pracovisku v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou všetkým zamestnávateľom bez výnimky, či už z výrobnej sféry alebo nevýrobnej, to platí aj pre spoločnosti vykonávajúce administratívnu alebo obchodnú činnosť. Túto povinnosť majú dokonca aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, pričom nerozhoduje druh pracovného pomeru (TPP aj dohoda o pracovnej činnosti). Fyzická osoba - podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je tak isto povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.  Podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a nevykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci, zákon mu to však ako povinnosť neukladá. 

Čo ponúka naša pracovná zdravotná služba ?

 • pomáhame predchádzať chorobám z povolania
 • vypracovávame kompletné posúdenia, nie len tabuľky s kategóriou práce
 • optimalizujeme pracovné podmienky
 • udržiavame Vašu dokumentáciu vždy aktuálnu
 • budete spĺňať legislatívne povinnosti na úseku ochrany a podpory verejného zdravia, nemusíte sa tak viac obávať kontrol
 • zastupujeme Vás pri komunikácii s orgánmi štátneho zdravotného dozoru
 • poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie v otázkach pracovných podmienok a ochrany zdravia
 • vždy Vás vopred upozorníme mailom na potrebu opakovanej obhliadky pracoviska a aktualizácie dokumentácie

Aká je cena našich služieb ? 

Naša spoločnosť ponúka maximálne transparentné podmienky spolupráce, preto máme vypracovaný cenník, na základe ktorého pripravujeme cenové ponuky. Ak máte záujem o poskytnutie cenníka, pokojne nás kontaktujte, alebo si dajte vypracovať hotovú cenovú ponuku na mieru. Naše služby môžete využiť jednorazovo, alebo uzavretím zmluvného vzťahu, ktorý Vám prinesie mnoho výhod a istotu vždy aktuálnej dokumentácie na roky dopredu. 

Objednajte si služby PZS pre Vašu spoločnosť