PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 • obhliadky pracoviska verejným zdravotníkom
 • vypracovanie odbornej dokumentácie
 • kategorizácia práce
 • poradenstvo pri zriaďovaní novej prevádzky
 • príprava podkladov na lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
 • vypracovanie prevádzkového poriadku

Čo je pracovná zdravotná služba?  

Je to služba, ktorú poskytujú fyzické alebo právnické osoby - verejní zdravotníci a lekári pre zamestnávateľov, vrátane tých, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Táto služba predstavuje zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. U nás vykonáva zdravotný dohľad nad pracoviskom Verejný zdravotník, ktorý sa špecializuje na výskum pracovných podmienok a má skúsenosti s rôznymi druhmi pracovísk od priemyselnej výroby až po zdravotnícke zariadenia. 

Kto môže poskytovať tieto odborné služby ? 

Dohľad nad pracovnými podmienkami môžu vykonávať len verejní zdravotníci a lekári na základe oprávnenia ÚVZ SR. Bezpečnostným technikom bola táto kompetencia odobraná v roku 2017 v novele zákona MZ SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva, preto sa takáto dokumentácia vypracovaná BOZP technikom považuje za neplatnú. Zamestnávateľ môže zabezpečiť zdravotný dohľad na pracovisku dvoma spôsobmi: 1. dodávateľským spôsobom, teda nadviazať spoluprácu s PZS-kou, alebo 2. vlastným zamestnacom, ktorý je odborne spôsobilý a má so zamestnávateľom uzavretý pracovný pomer. 

Ako prebieha spolupráca s našou PZS ? 

Zdravotník vykoná osobnú obhliadku pracoviska, posúdi pracovné podmienky a na základe  posúdenia identifikuje zdravotné riziká z expozície pracovným faktorom, pripraví pre Vás dokument o posúdení rizika, upozorní na prácu so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia zamestnacov a navrhne opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika na pracovisku. Okrem toho Vám poskytneme poradenstvo a to najmä pri organizovaní práce a odpočinku zamestnancov, plánovaní zavedenia nových technológií a pracovných postupov. Zdravotný dohľad zahŕňa aj výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov, teda rôzne kurzy a školenia. 

Neviete, či máte povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu ? 

Zákon ukladá povinnosť posúdiť riziká na pracovisku v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou všetkým zamestnávateľom bez výnimky, či už z výrobnej sféry alebo nevýrobnej, to znamená aj pre spoločnosti vykonávajúce administratívnu alebo obchodnú činnosť. Túto povinnosť majú dokonca aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, pričom nerozhoduje druh pracovného pomeru (TPP aj dohoda o pracovnej činnosti). Fyzická osoba - podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je tak isto povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia.  Podnikateľ, SZČO, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a nevykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci, zákon mu to však ako povinnosť neukladá. 

Aké sú benefity našej pracovnej zdravotnej služby ?

 • pomáhame predchádzať chorobám z povolania
 • optimalizujeme pracovné podmienky
 • udržiavame Vašu dokumentáciu vždy aktuálnu
 • budete spĺňať legislatívne povinnosti na úseku ochrany a podpory verejného zdravia, nemusíte sa tak viac obávať kontrol
 • zastupujeme Vás pri komunikácii s orgánmi štátneho zdravotného dozoru
 • poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie v otázkach pracovných podmienok a ochrany zdravia
 • vždy Vás vopred upozorníme mailom na potrebu opakovanej obhliadky pracoviska a aktualizácie dokumentácie

Máte záujem o PZS ?