Školenie prvej pomoci pre zamestnancov - kedy ho musí zamestnávateľ zabezpečiť ?

04.10.2022

Kedy a kto sa musí zúčastníť na školení prvej pomoci, čo sa na ňom zamestnanci naučia a aká legislatíva rieši problematiku prvej pomoci na pracovisku ? 

Je školenie prvej pomoci povinné ? 

Áno je. Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a §8 platí, že zamestnávateľ je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru. To znamená, že vo firme musí byť dostatočný počet osôb, ktoré sú preškolené a schopné podať v prípade potreby prvú pomoc. Ako často sa musia preškolovať a koľko takýchto osôb má vo firme byť zákon presne nedefinuje. Autorita v oblasti poskytovania kurzov prvej pomoci - Slovenský Červený kríž - odporúča toto školenie zamestnancov opakovať každých 24 mesiacov a zamestnávateľom odporúča, aby zabezpečil preškolenie aspoň 10% zamestnancov vo firme. 


prvá pomoc pre zamestnancov
prvá pomoc pre zamestnancov

Odborne spôsobilou osobou na poskytovanie prvej pomoci môžu byť aj inštruktori poskytovania prvej pomoci, niektoré firmy zamestnávajú takýchto inštruktorov, ktorí úspešne zložili skúšky Slovenského Červeného kríža, Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky alebo niektorých z oprávnených vzdelávacích inštitúcií. Ak máte dostatočný počet inštruktorov, máte túto povinnosť taktiež splnenú. Nezabudnite si však u organizácii, ktorá vydala takéto oprávnenie overiť, ako často treba absolvovať preškolenie resp. aktualizáciu oprávnenia inštruktora. Školenie prvej pomoci pre zamestnancov trvá jeden deň, zväčša 8 vyučovacích hodín a náklady spojené s kurzom je povinný znášať vždy zamestnávateľ. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti účastníka školenia


podanie prvej pomoci
podanie prvej pomoci

Cieľom školenia PP je získať základné vedomosti a zručnosti na poskytnutie prvej pomoci. Každý by sa mal naučiť teóriu o:

1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie novorodenca, dieťaťa a dospelého,

2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,

3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,

5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,

6. základných úkonoch zachraňujúcich život,

7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,

8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,

9. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii,

10. krvácaní z rán, šoku,

11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,

12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,

13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice

Okrem teoretických vedomostí by zamestnanci mali prakticky ovládať:

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,

2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,

3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,

4. praktický nácvik - uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,

5. poskytnutie prvej pomoci pri

a) poruchách vedomia,

b) poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,

c) zlomeninách a poraneniach kĺbov,

d) krvácaní z rán, šoku,

e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,

f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody - srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,

6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,

7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.

Na záver Vám ešte chceme zaželať veľa zdravia a bezpečnosti na pracovisku, čo najviac preškolených osôb a minimum situácií, kedy by bolo potrebné poskytovať prvú pomoc. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !