Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

21.08.2022

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - ďalej len LPP - ako často a u koho sú povinné a kedy sú dobrovoľné ?

Kategória práce podľa rizikovosti

Povinnosť a frekvencia LPP sa riadi podľa rizikovosti práce na základe vykonania posúdenia rizika, ktoré môže vykonať len pracovná zdravotná služba. Dobrá pracovná zdravotná služba Vám nie len vypracuje posudok, ale pomôže s podkladmi na lekárske prehliadky resp. vypracuje posudok pre lekára. Zároveň Vám bude vždy kontrolovať lehotu, kedy ich treba znova opakovať. Ak potrebujete bližšiu konzultáciu, neváhajte sa na nás obrátiť.  

lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci
Podľa kategórie práce sú zamestnanci rozdelení do 4 skupín rizikovosti a následne je im upravená aj frekvencia vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Tieto prehliadky sú obsahovo zamerané na možné rizika poškodenia zdravia, ktoré vznikajú len pri plnení pracovných povinností - vestník MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci zo dňa 2.11. 2016. Tieto prehliadky vo vzťahu k práci sú súčasťou zdravotného dohľadu v oblasti ochrany zdravia pri práci a vykonávajú ich lekári pracovnej zdravotnej služby s príslušnou špecializáciou a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len všeobecní lekár). Tieto prehliadky neplnia teda úlohu osobných preventívnych prehliadok, na ktoré má každý občan SR nárok raz za dva roky. 

Kedy sa vykonávajú lekárske prehliadky vo vzťahu k práci ?

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú vždy pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ďalej následne v stanovených frekvenciách v súvislosti s výkonom práce, u zamestnanca pred zmenou jeho pracovného zaradenia, taktiež pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby. Prehliadky sa vykonávajú aj zo zdravotných dôvodov a zamestnávateľ môže tiež požiadať o vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Frekvencia prehliadok je rôzna. 

U zamestnancov a tiež fyzické osoby-podnikateľov, ktorí nezamestnávajú iné osoby a ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie prác, je povinná len vstupná prehliadka pred začatím výkonu práce. Následné prehliadky sú dobrovoľné a odporúčané najmä po posúdení charakteru práce a pracovného prostredia (napríklad pracovná zdravotná služba môže odporučiť pravidelné prehliadky vo vzťahu k práci každé dva alebo tri roky).

Zamestnanci a podnikatelia nezamestnávajúci iné osoby, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie, sú povinný zúčastniť sa prehliadok každé dva roky. Zamestnávateľ je povinný viesť o tom aj evidenciu absolvovaných prehliadok vo vzťahu k práci s menným zoznamom. 

náplň lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci
náplň lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci

Zamestnanci a podnikatelia, ktorí dočasne vykonávajú prácu zaradenú do 4. kategórie, sú povinný podstúpiť preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci raz za rok. Táto povinnosť ročných preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci sa týka aj pracovníkov kategórie A (zamestnanci pracujúci v kontrolovanom pásme, kde sú exponovaní ionizujúcemu žiareniu, ktoré prekračuje limity ožiarenia podľa osobitného predpisu). 

Zamestnanci a fyzické osoby- podnikatelia, ktorí nevykonávajú rizikovú prácu, ale prácu podľa osobitného predpisu, sú taktiež povinný zúčastniť sa prehliadky vo vzťahu k práci.


Práce podľa osobitného predpisu

Zamestnanci vykonávajúci práce podľa osobitného predpisu alebo ktorých činnosť sa viaže na vydanie preukazu či osvedčenia, musia absolvovať LPP vo vzťahu k práci. Závisí od daného preukazu či práce ako často, zväčša je to frekvencia každé 1 až 2 roky. Medzi práce podľa osobitného predpisu a pri ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť a následné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci patria epidemiologicky závažné činnosti (práca v gastronómii, výroba potravín a nápojov atď.), práca so zobrazovacími jednotkami, práca vo výškach, práca s bremenami, nočná práca a vedenie motorových vozidiel. Okrem toho sa prehliadky týkajú aj pracovníkov, ktorí na výkon práce potrebujú platné osvedčenie alebo preukaz:

 • revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích, elektrických aj plynových
 • elektrotechnik,
 • alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických
 • obsluha kotla I. až V. triedy - kurič,
 • opravár kotla I. až V. triedy a potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny,
 • vodič mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 • vodič pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
 • opravár osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 • viazač bremien
 • vodič motorového vozíka
 • pracovníci vo výške 1,5m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
 • lešenár
 • Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení (napr. frézy a ryhovačky, rýpadla a hĺbidla, betonárky atď.)
 • Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení (napr. samochodných rezačiek, obilných kombajnov a špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín)
 • Obsluha vybraných lesníckych strojov
 • Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
Ak si nie ste istý, či máte alebo nemáte povinnosť zabezpečiť zamestnancom preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, odporúčame Vám obrátiť sa na pracovnú zdravotnú službu, ktorá Vám najlepšie poradí.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !