Choroby z povolania - aký je postup pri priznávaní ?

17.10.2022

Viete, akým procesom musí zamestnanec prejsť, aby mu bola uznaná choroba z povolania ? Akému lekárovi treba ísť a na čo sa treba pripraviť ?  

Čo je choroba z povolania ? 

Choroba z povolania je nepríjemný problém, ktorému je vždy lepšie predchádzať. Avšak čo to vlastne znamená choroba z povolania ? Podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/ 2003 Z. z. je choroba z povolania choroba uznaná príslušným špecializovaným pracoviskom podľa osobitného predpisu zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č.1, ak vznikla za podmienok uvedených v prílohe č.1. Môže byť uznaná zamestnancovi len pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh. Chorobu z povolania uznáva len lekár so špecializáciou klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, pracovné lekárstvo a dermatovenerológia pre kožné choroby z povolania.

Choroby z povolania všeobecne 

Všetky podozrenia na chorobu z povolania a uznané choroby z povolania sú hlasené do NCZI - nahlási to lekár, ktorý vypracoval odborné posúdenie. Chorobou z povolania sú najčastejšie postihnutí pracujúci medzi 50. až 54. rokom života, nasleduje veková skupina 45 - 49-ročných a 55 - 59 ročných. Najvyšší výskyt chorôb z povolania podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností je v odvetví priemyselná výroba, zdravotníctvo a sociálna pomoc, ťažba a dobývanie, lesníctvo a ťažba dreva, ťažba uhlia a lignitu, výroba a spracovanie kovov, výroba elektrických zariadení, výroba kože a kožených výrobkov, pestovanie plodín, poľnohospodárske služby, chov zvierat, výroba odevov, výroba potravín a iné špecializované stavebné práce. 

ako sa uznáva choroba z povolania ?
ako sa uznáva choroba z povolania ?

Medzi najčastešie sa vyskytujúce choroby z povolania patria ochorenia končatín z dlhodobého jednostranného nadmerného zaťaženia - DNJZ (tenisový lakeť, golfový lakeť, syndróm karpálneho tunela, Impingement syndróm, lúpavý prst, Bakerova cysta), nasledujú prenosné parazitárne a infekčné ochorenia (žltačka, tuberkulóza, kliešťová encefalitída, ornitóza, pľúcna aspergilóza, svrab), na treťom mieste sú ochorenia končatín z vibrácií (syndróm bielych prstov, WBS celotelový syndróm, Raynaudov fenomén). Ďalej sa v praxi možno stretnúť so skupinou ochorení pľúc tzv. exogénne alergické alveolitídy (farmárske pľúca, sladovnícke pľúca), azbestóza, silikóza, profesionálne dermatózy (iritačné dermatózy napr. kovoobrábačov, alebo infekčné dermatózy napr. trichofícia u poľnohospodárov), ochorenia sluchu z hluku, bronchiálna astma. 

Ako prebieha uznanie choroby z povolania ? 

Pred samotným uznaním musí zamestnanec prejsť kompletným procesom posúdenia a vyšetrení, ktoré možno rozdeliť do viacerých krokov: 

Krok 1

Zamestnanec navštívi pri výskyte symptómov ochorenia svojho lekára. Ak má lekár podozrenie, že jeho ochorenie súvisí s vykonávanou prácou, odošle ho na vyšetrenie lekárovi s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore dermatovenerológia so sídlom najbližšie k miestu pracoviska fyzickej osoby.

Krok 2 

Zamestnanec je odoslaný na špecializované vyšetrenie k odbornému lekárovi. Chorobu z povolania a ohrozenie chorobou z povolania uznáva na základe posúdenia zdravotného stavu špecializované pracovisko, ktoré vypracuje lekársky posudok o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania. Špecializované pracovisko nesmie posudzovať podozrenie na chorobu z povolania u zamestnanca, ak u jeho zamestnávateľa vykonáva pracovnú zdravotnú službu z dôvodu zachovania objektivity. 

Krok 3 

Povinným podkladom k uznaniu choroby z povolania špecializovaným pracoviskom je odborné stanovisko z prešetrenia pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania, ktoré vykoná príslušný orgán verejného zdravotníctva. RÚVZ prešetrí podmienky na pracovisku na základe tejto žiadosti a vypracuje odborné stanovisko pri podozrení na chorobu z povolania v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Ak ide o zložité prešetrenie, lehota sa predlžuje o ďalších 60 dní.

Krok 4

Špecializované pracovisko vydá lekársky posudok o uznaní alebo zamietnutí choroby z povolania, ktoré vypracuje do 30 dní od doručenia odborného posudku z prešetrenia pracovných podmienok, zašle ho: 

a) posudzovanej osobe, 

b) zamestnávateľovi, 

c) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva,

 d) Sociálnej poisťovni 

Čo ak zamestnanec alebo zamestnávateľ nesúhlasí s odborným rozhodnutím ? 

Môže nastať situácia, kedy je posudzovanie obzvlášť zložité alebo nejednoznačné a s výsledkom nemusí byť niektorá zo zúčastnených strán spokojná. Vtedy musí proces pokračovať nasledovnými krokmi: 


Krok 5 

Zamestnanec alebo zamestnávateľ odošle odvolanie voči rozhodnutiu na špecializované pracovisko a to postúpi podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania alebo regionálnej komisii na posudzovanie kožných chorôb z povolania so sídlom najbližšie k miestu pracoviska posudzovanej osoby, ktoré sú zriadené v univerzitnej nemocnici. 

Krok 6 

Regionálna komisia alebo regionálna komisia na posudzovanie kožných chorôb z povolania vypracuje stanovisko najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska. Stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi špecializovanému pracovisku. Stanovisko regionálnej komisie alebo regionálnej komisie na posudzovanie kožných chorôb z povolania k uznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné a nedá sa voči nemu odvolať.

Krok 7 

Ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlášť zložité, špecializované pracovisko je povinné postúpiť podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie Celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania. O tomto kroku musí písomne oboznámiť aj posudzovanú osobu. Celoslovenská komisia posudzuje aj uznanie nádorových ochorení vznikajúcich následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi v pracovnom prostredí alebo v pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity a prejavujúce sa u posudzovanej osoby v príslušných cieľových orgánoch, ktoré nie sú uvedené v zozname chorôb z povolania. Okrem toho posudzuje aj iné poškodenie zdravia z práce u posudzovanej osoby, ktoré nie je pracovným úrazom a ani chorobou z povolania uvedenou v zozname chorôb z povolania.

Krok 8 

Ak celoslovenská komisia posudzuje podozrenie na chorobu z povolania, nádorové ochorenia alebo iné poškodenia zdravia, vypracuje stanovisko k uznaniu choroby z povolania najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti od špecializovaného pracoviska alebo od vedúceho zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Stanovisko k uznaniu choroby z povolania postúpi špecializovanému pracovisku. Stanovisko celoslovenskej komisie k uznaniu choroby z povolania je pre špecializované pracovisko záväzné. 

Na čo všetko má zamestnanec, ktorému bola uznaná choroby z povolania nárok ? 

V zmysle platnej legislatívy má zamestnanec v takomto prípade nárok na:
 • uplné nemocenské dávky od prvého dňa pracovnej neschopnosti 
 • vyrovnanie straty na výsledku pri preradení na iné pracovné miesto
 • jednorazové odškodné bolestného a ťažkého spoločenského uplatnenia
 • čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok, ak je strata na zárobku viac ako 30% 
 • komplexná kúpeľová liečba plné hradená z poistenia
 • úhrada vecných škôd 

Prevencia na prvom mieste

Riešenie takejto situácie je nepríjemné pre všetky zúčastnené strany. Je preto rozumnejšie a aj ekonomicky efektívnejšie radšej chorobám z povolania predchádzať. Čo všetko môžete ako zamestnávateľ urobiť preto, aby ste sa vyhli podobným problémom ? 

 • zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu 
 • posielať zamestnancov na preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci podľa odporúčaní PZS
 • vyberať a zamestnávať len osoby, ktoré sú odborne a zdravotne spôsobilé na výkon práce alebo upraviť pracovisko a spôsob práce podľa možností a schopností pracovníka
 • poskytovať ochranné pracovné pomôcky a pracovný odev
 • upraviť pracovisko tak, aby nebolo zdrojom rizika poškodenia zdravia vplyvom práce
 • plniť odporúčania, ktoré vydá PZS pri obhliadkach pracoviska 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT