Biologický faktor pri práci

17.11.2022

Kto sa môže pri práci stretnúť s biologickým faktorom ? A ako ho riešiť ? Čo všetko je biologický faktor ? 

V pracovnom prostredí sa môžu zamestnanci stretnúť s neviditeľným pracovným faktorom - biologickým faktorom. Teoreticky pod ním rozumieme mikroorganizmy, ľudské parazity alebo prióny, ktoré sú schopné u človeka vyvolať nákazu. Prakticky, najmä pri posudzovaní rizika a pracovného prostredia, rozumieme pod biologickým faktorom aj samotné zvieratá, ktoré bývajú často zdrojom rôznych zoonóz. HWORK PZS & BOZP si vie dať rady aj s týmto pracovným faktorom a vypracovať posúdenie rizika a ďalší manažment pre prácu s ním. 

práca s biologickým faktorom
práca s biologickým faktorom

Ako príklad uvedieme zamestnancov mliečnej farmy na západnom Slovensku, u ktorých bolo po preskúmaní pracovného prostredia a náplne práce identifikovaných niekoľko biologických faktorov pri práci a to konkrétne u hovädzieho dobytka - kráv. Zamestnanci s nimi prichádzajú každý deň do styku, vykonávajú dlhodobú prácu t. j. viac ako 4 hodiny denne a sú vystavení profesionálnym infekciám - zoonózam. Pri prenose sa uplatňuje najmä priamy kontakt človeka s chorým zvieraťom, s jeho srsťou či aerosólom zo srsti s jeho následným vdýchnutím, alebo pri kontakte so surovinami z chorého zvieraťa, tekutinami či trusom. Ako príklad uvedieme salmonelózu, toxoplazmózu, teniázu, trichofýciu, brucelózu, antrax, BSA a i. Ich epidemiologická situácia na Slovensku je dlhodobo priaznivá, avšak len vďaka dodržiavaniu zásad prevencie týchto zoonóz, ich identifikovaniu na pracovisku a zničeniu prameňa nákazy.

Biologický faktor sa nemusí týkať len pracovníkov v poľnohospodárstve alebo vo veterinárstve. Napríklad na pozícii upratovačka vždy predpokladáme možný výskyt baktérii alebo vírusov, ktoré sa prenášajú najmä fekálno- orálnym prenosom napr. streptokoky, salmonely, šigely, klostrídiá, kampylobaktery alebo vírus hepatitídy typu A a E. Vektorom môžu byť kontaminované kľučky, WC misy, umývadlá a iné kontaminované predmety, ktorých sa bežne dotýkame. Jednotlivé mikroorganizmy sú schopné prežiť mimo hostiteľa až niekoľko dní, sú odolné voči poveternostným podmienkam, alebo majú vytvorenú rezistenciu na čistiace či dezinfekčné prostriedky. Tento prenos je typický aj pre pracovníkov v gastronómii, najmä v kuchyni u ľudí pracujúcich s potravinami. Vzniká riziko vzniku alimentárnych nákaz, niektoré z nich majú síce charakter sezonality, všetky sa však prenášajú pri porušení hygienických zásad alebo zásad HACCP - správnej výrobnej praxe.

Pracovníci v kuchyni sú tiež vystavení biologickým faktorom, navyše vykonávajú prácu podľa osobitného predpisu t. j. výkon epidemiologicky závažných činností. Vystavení sú biologickému faktoru pri práci so surovými ingredienciami ako je mäso, ryby, vajcia či mliečne výrobky. Mimoriadne dôležité je dodržiavať správny technologický postup tepelného spracovania a dodržiavanie princípov HAACP, vrátane vypracovania a dodržiavania prevádzkového a sanitačného poriadku. Biologický faktor sa bežne vyskytuje aj na pozíciách, ako sú pracovníci v čističkách odpadových vôd, u príslušníkov Policajného zboru SR alebo zamestnancov azylových centier.

Podľa Nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z. je vypracovaný vzorový zoznam prác, kde dochádza k expozícii biologickému faktoru, sú to práce v potravinárstve, poľnohospodárstve, v zdravotníctve vrátane patologických oddelení a izolačných jednotiek, pracovné činnosti, pri ktorých zamestnanci prichádzajú do styku so zvieratami alebo živočíšnymi produktami, práca vo veterinárnych a diagnostických laboratóriách, v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí, v závodoch na likvidáciu odpadov, v čistiarňach odpadových vôd, práca v ozbrojených silách, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe.

Tieto biologické faktory môžu spôsobiť profesionálne infekčné ochorenie u zamestnancov, pričom sa môže alebo nemusí predpokladať ich šírenie v bežnej populácii a obvykle je dostupná účinná profylaxia. Takéto práce zaraďujeme do kategórie 2 alebo do kategórie 3 pre biologický faktor.

Druhy biologických faktorov pri práci

Podľa nariadenia vlády č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci rozlišujeme 4 kategórie BF pri práci podľa miery ohrozenia zdravia pracovníkov:

BF 1. skupiny - nie je pravdepodobné, že by spôsobili ochorenie u ľudí

BF 2. skupiny - môže spôsobiť ochorenie u ľudí a môže predstavovať nebezpečenstvo pre zamestnancov, ale nie je pravdepodobné, že by sa rozšíril do populácie, pričom je k dispozícii bežne dostupná a účinná profylaxia a liečba

BF 3. skupiny - môže spôsobiť závažné ochorenie u ľudí a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, je pravdepodobné, že sa rozšíri aj do populácie, pričom je k dispozícii bežne dostupná a účinná profylaxia a liečba

BF 4. skupiny - predstavuje závažné ohrozenie ľudí a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, je vysoké riziko, že sa rozšíri aj do populácie, pričom nie je k dispozícii bežne dostupná a účinná profylaxia a liečba.

V niektorých situáciách nie je možné zaradiť BF do konkrétnej kategórie, vtedy tento faktor klasifikujeme ako faktor skupiny s vyššou mierou rizika. Zoznam baktérií, vírusov, priónov a húb je k dispozícii v nariadení vlády ako príloha č.2. 

Doplnenie zoznamu biologických faktorov pri práci nastalo na základe novely nariadenia vlády SR č. 83/2013 Z. z. zo dňa 24. novembra 2020, kedy nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 333/2020 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci. Tento zoznam sa nachádza v prílohe č. 2 a vírus SARSCoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 je klasifikovaný ako faktor 3. skupiny.  Týka sa  to najmä zdravotníckych pracovníkov u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí vykonávajú činnosť pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacientov s ochorením COVID-19 v červenej zóne nemocnice (infektologické alebo iné lôžkové pracovisko určené pre hospitalizáciu osôb s ochorením COVID-19), ďalej zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby, ktorí zabezpečujú transport pacientov s ochorením COVID-19 do zdravotníckeho zariadenia a pracovníkov laboratórií, ktorí vykonávajú laboratórnu diagnostiku vírusu SARS-CoV-2 (NV č. 83/2013). Zamestnávateľ týchto pracovníkov vypracuje návrh na zaradenie do 3. kategórie práce a RÚVZ ich pravdepodobne aj zaradia medzi rizikové práce. 

Ostatných pracovníkov, u ktorých je možná expozícia biologickým faktorom pri práci a teda aj vírusu SARSCoV-2 a nepredpokladáme trvalú a systematickú expozíciu, kategorizácia podlieha vždy osobitnej objektivizácii a zhodnotení rizika. Sú to najmä práce uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 83/2013 Z. z. : práca v potravinárskych závodoch, v poľnohospodárstve, činnosti, pri ktorých dochádza k styku so zvieratami alebo výrobkami živočíšneho pôvodu, práca v zdravotníctve, v zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, práca v závodoch na likvidáciu odpadov, v čistiarňach odpadových vôd, v ozbrojených zboroch, Policajnom zbore, Hasičskom a záchrannom zbore a Horskej záchrannej službe.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT