Ako vyzerá bezpečné a zdravé pracovisko 

12.11.2022

Otvárate novú prevádzku ? Alebo riešite súčastné pracovisko ? V nasledujúcom článku sa dočítate o pracoviskách a požiadavkách na ich bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť.

O ktorú legislatívu sa môžete oprieť ? 

Požiadavky na pracoviská sú spracované v NV č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Tieto body sa vzťahujú na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. 

1. stabilita a pevnosť budov 

Stabilita a pevnosť budov, v ktorom sa nachádzajú pracoviská by mala byť samozrejmosť. Bežné pracoviská musia byť umiestnené len v budovách, ktorých technický stav je plne vyhovujúci a bezpečný. 

2. elektrické inštalácie

Musia sa navrhnúť a vyhotoviť tak, aby neboli zdrojom nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. Zamestnanci musia byť primerane chránení pred nebezpečenstvom úrazu, ktorý by mohol byť spôsobený priamym alebo nepriamym kontaktom s elektrickou inštaláciou (odstráňte trčiace káble, odkryté el. inštalácie zakryte atď.)

3. únikové cesty a východy 

bezpečnosť na pracovisku
bezpečnosť na pracovisku

Únikové cesty a východy musia zostať trvalo voľné a musia viesť čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru, v prípade nebezpečenstva musia mať zamestnanci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť všetky pracoviská. Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a východov závisia od charakteru vybavenia a rozmerov pracovísk a od maximálneho počtu zamestnancov, ktorí sa môžu na týchto pracoviskách nachádzať. 

Dvere únikových východov sa musia otvárať smerom von, pre únikové východy nemožno použiť posuvné dvere ani otáčavé dvere.

Dbajte na to, aby dvere únikových východov neboli zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie. Určené únikové cesty a východy sa musia označiť značkami.

4. Zisťovanie a hasenie požiaru 

Pracovisko musí byť vybavené vhodným hasiacim prístrojom, umiestneným na dobre prístupnom mieste. Označte toto miesto značkou. Nezabúdajte na pravidelné kontroly hasiacich prístrojov, odporúčame raz za 12 mesiacov, maximálne raz za 24 mesiacov. Použitý haciasi prístroj nikdy nevracajte naspäť na stanovište. 

5. Vetranie uzatvorených priestorov

Uistite sa, že je na pracovisku dostatočný prívod vzduchu, zabezpečiť ho možno prirodzeným aj núteným vetraním. Ak  použijete nútené vetranie, musí sa udržiavať v prevádzkyschopnom stave, klimatizácia alebo mechanické vetranie sa musí prevádzkovať takým spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu. Akékoľvek odpady a nečistoty, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie zamestnancov znečistením ovzdušia, sa musia bezodkladne odstrániť.

6. Teplota na pracovisku 

Teplota na pracovisku a celkové mikroklimatické podmienky priestorov sú veľmi dôležité. Je potrebné brať do úvahy charakter práce, ktorá sa v daných priestoroch vykonáva, či je to práca sedavá alebo dynamická, aký fyzický výkon zamestnanci pri práci podávajú a mnoho ďalších aspektov, napríklad či je leto alebo zima. Vo všeobecnosti odporúčame teplotu vo vnútorných priestoroch, kde sa vykonáva fyzicky nenáročná práca v rozmedzí od 20 do 24 stupňov. 

Uistite sa, že okná, strešné okná, svetlíky a sklenené obvodové segmenty zabraňujú nadmernému pôsobeniu slnečného svetla a zamestnanci majú možnosť tienenia.

7. Denné a umelé osvetlenie pracovísk

Pracoviská sa musia v čo najväčšej miere osvetliť denným svetlom a vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov. Osvetlenie priestorov je možné aj zmerať luxmetrom a následne porovnať namerané hodnoty s limitnými hodnotami. Pracoviská, na ktorých sú zamestnanci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia, sa musia vybaviť núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

8. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

Podlahy môžu byť zdrojom úrazov a nehôd, preto je dôležité dbať na ich bezpečnosť,  nesmú mať žiadne nebezpečné hrbole, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé. Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia byť také, aby ich bolo možné čistiť a obnovovať. 

Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky v miestnostiach alebo v blízkosti pracoviska a dopravných komunikácií, viditeľne označte značkou v úrovni očí.

9. Okná a strešné okná

Zamestnanci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná a ventilátory bezpečným spôsobom. Keď sú otvorené, nesmú byť v takej polohe, aby predstavovali nebezpečenstvo pre zamestnancov. Okná a strešné okná musia byť navrhované s takým vybavením alebo musia byť vybavené takými zariadeniami, aby umožňovali ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre zamestnancov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí. Odporúčame namontovať na okná sieťky proti hmyzu. 

10. Dvere a brány

Priehľadné dvere sa musia primerane označiť v úrovni očí. Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia mať vhodne umiestnené priehľadné plochy primeraných rozmerov. Dvere na únikových cestách nezabudnite označiť značkou. Ak je pre chodcov nebezpečné prechádzať cez bránu určenú pre dopravné prostriedky, musia sa v jej bezprostrednej blízkosti umiestniť aj dvere pre chodcov. Také dvere sa musia zreteľne označiť a musia byť stále priechodné. Mechanické dvere by mali byť vybavené núdzovým vypínacím zariadením. Ak sa v prípade výpadku elektrickej energie automaticky neotvoria, musí byť možnosť otvoriť ich ručne.

11. Dopravné komunikácie, nebezpečné priestory

Dopravné komunikácie vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp sa musia umiestniť tak, aby zabezpečili ľahký, bezpečný a vhodný prístup pre chodcov alebo vozidlá, ktorý nebude ohrozovať zamestnancov nachádzajúcich sa v blízkosti dopravných komunikácií. Medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí byť dostatočný voľný priestor. Ak sa pracovisko nachádza v hale, kde sa pohybujú vozíky, označte chodníky čiarami. 

Nachádzajú sa na pracovisku aj nebezpečné priestory ? Zreteľne ich označte značkou zákazom vstupu nepovolaným osobám.

12. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach, voľnosť pohybu na pracovisku

Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, aby sa zamestnancom umožnilo vykonávať prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo pracovnej pohody. Nikomu nie je príjemné tlačiť sa v malých priestoroch. Ak to z osobitných dôvodov nemožno dosiahnuť na pracovisku, musí mať zamestnanec zabezpečenú dostatočnú voľnosť pohybu v blízkosti svojho pracovného miesta. Dbajte však nato, aby šírka voľnej plochy na pohyb nebola v žiadnom mieste zúžená na menej ako 1 meter. 

Svetlá výška pracovísk, na ktorých sa vykonáva dlhodobá práca, má byť:

 • pri ploche do 50 m2 najmenej 2,6 m, 
 • 51 až 100 m2 najmenej 2,7 m, 
 • 101 až 2 000 m2 najmenej 3,0 m,
 • viac ako 2 000 m2 najmenej 3,25 m.

13. Oddychové miestnosti

Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov vyžaduje, najmä vzhľadom na druh vykonávanej činnosti, alebo ak zamestnanci prekročia určitý počet, musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť. To sa nevzťahuje na zamestnancov v kanceláriách alebo v podobných pracovných priestoroch, ktoré počas pracovnej prestávky umožňujú primeranú relaxáciu. Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké, dostatočne osvetlené, vetrané a musia byť vybavené dostatočným počtom stolov, stoličiek s operadlami a vešiakov. V oddychových miestnostiach by mala byť zaistená  zraková a tepelná pohoda. Ak slúžia zároveň na jedenie, musia byť vybavené umývadlom, kuchynským drezom s výtokom teplej a studenej vody, varičom na zohrievanie jedál a nápojov a chladničkou. 

V oddychových miestnostiach sa nesmie fajčiť. Tehotné ženy a dojčiace matky by mali mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.

14. Šatne a uzamykateľné skrinky

Potrebujú sa zamestnanci pred prácou prezliekať ? Zabezpečte im šatňu, ktorá je ľahko prístupná, má dostatočnú kapacitu a je vybavená nábytkom na sedenie a uzamykateľnými skrinkami. Ak to okolnosti vyžadujú (napr. nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky na pracovné oblečenie sa musia oddeliť od uzamykateľných skriniek na civilné oblečenie a v odôvodnených prípadoch umiestniť v oddelených miestnostiach. Samozrejmosťou je oddelenie pre mužov a ženy. Ak na pracovisku nie sú šatne potrebné, musí mať každý zamestnanec k dispozícii miesto na odkladanie svojho oblečenia.

15. Sprchy a umývadlá

Ak to vyžaduje charakter práce alebo ochrana zdravia, musia mať zamestnanci k dispozícii primeraný počet vhodných spŕch. Jedna sprcha by mala postačiť 20 zamestnancom. Sprchy musia byť oddelené pre ženy a mužov. Sprchy sa musia vybaviť teplou a studenou tečúcou vodou. Ak sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovísk a šatní by mala byť miestnosť s umývadlami s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou); minimálne musí byť zabezpečené jedno umývadlo pre 15 zamestnancov. Umývadlá sa musia oddeliť alebo používať oddelene pre mužov a ženy, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania súkromia. 

16. Záchody a umývadlá

V blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo s umývadlami musia byť k dispozícii oddelené zariadenia na osobnú hygienu s dostatočným počtom záchodových mís a umývadiel. Minimálny počet záchodov sa určí podľa počtu zamestnancov na pracovisku.

Na pracovisku s počtom zamestnancov do piatich môže byť spoločný záchod pre ženy a mužov.

17. Miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci 

Ak si to vyžaduje veľkosť pracovných priestorov, druh vykonávanej činnosti a frekvencia výskytu nehôd, musí byť k dispozícii jedna miestnosť alebo viac miestností na poskytnutie prvej pomoci. Miestnosti na poskytnutie prvej pomoci sa vybavujú základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pre manipulácii s nosidlami. Tieto miestnosti sa musia označiť značkami. Nezabudnite na vybavenie pracoviska lekárničkami. Tie sa umiestňujú na steny a označia sa značkou.

18. Miestnosť na upratovanie

Niektoré pracoviská si vyžadujú upratovaciu miestnosť, kam si upratovačky odkladajú náčinie a čistiace prostriedky. Táto miestnosť musí byť zriadená na každom podlaží pracoviska, ak sa jedná o viacpodlažné pracovisko. Upratovacia miestnosť musí byť vetrateľná, uzamykateľná a vybavená výlevkou s výtokom teplej a studenej vody a skrinkou na odkladanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

19. Miestnosť na údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov

V prípade, ak je potrebná údržba a čistenie pracovnej obuvi, pracovného odevu alebo ochranných pomôcok, môže byť na pracovisku zriadená miestnosť na umývanie pracovnej obuvi, na sušenie alebo údržbu osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných odevov. 

Ďalšie osobitné požiadavky na pracovisko

Všeobecné minimálne požiadavky na pracovisko musia spĺnať všetky pracoviská a priestory výrobného aj nevýrobného priestoru. Na osobitné druhy pracovísk sú vypracovné ďalšie predpisy, týka sa to týchto pracovísk:

 • Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctva, kozmetika, pedikúra, tetovacie salóny atď.)
 • Stravovacie zariadenia (reštaurácie, jedálne, kaviarne, curkárne, bary atď.)
 • Zariadenia s krátkodobým stánkovým / ambulantným predajom nápojov a pokrmov 
 • Telovýchovno-športové zariadenia (športoviská, fitness centrá...) 
 • Telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež 
 • Umelé kúpaliská 
 • Zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti 
 • Zariadenia ambulantnej zdravotníckej starostlivosti 
 • Ubytovacie zariadenia 
 • Ubytovacie zariadenia pre deti a mládež 
 • Základná škola, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ 
 • Zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT

Páčil sa Vám tento článok ? Zdieľajte ho s ostatnými !