OBCHODNÉ PODMIENKY KURZU HYGIENICKÉ MINIMUM

I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

Nasledovné obchodné podmienky slúžia ako úprava právnych vzťahov medzi účastníkom kurzu (ďalej "účastník") a obchodnou spoločnosťou Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP, sídlo spoločnosti: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava, Číslo v evidencii Úradu verejného zdravotníctva SR: OPPL/7444 2021, IČO: 53 961 510, hworkpzs@hworkpzs.sk, +421 949 117 914 (ďalej "organizátor"), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi účastníkom a organizátorom.

Organizátor zverejňuje informácie týkajúce sa kurzu na svojich internetových stránkach www.hworkpzs.sk (ďalej "internetové stránky organizátora") v sekcii Kurz Hygienické minimum.

Kurz Hygienické minimum sa koná výlučne v online prostredí, na čo sa využíva niektorá z online meetingových platforiem. Informácie o čase a link na online meeting obdrží účastník kurzu do mailovej schránky po uhradení účastníckeho poplatku. 

Elektronické prihlášky na kurz zverejnené na internetových stránkach organizátora predstavujú návrh na uzavretie zmluvy zo strany organizátora.

Organizátor poštou, telefonicky alebo emailom skontaktuje každého účastníka, ktorý vyplnil elektronickú prihlášku a zašle mu bližšie informácie ku kurzu.

Vyplnenie elektronickej prihlášky predstavuje platné prijatie návrhu medzi organizátorom a účastníkom.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou prihlášky organizátora a tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

II. Cena kurzu a platobné podmienky

 Cena kurzu sa určuje podľa aktuálneho cenníka pre konkrétne obdobie. Cena kurzu je zverejnená na internetových stránkach www.hworkpzs.sk v sekcii Kurz Hygienické minimum.

Zľavy organizátor zverejňuje na internetovej stránke pri každom kurze.

Uzatvorením zmluvy vzniká účastníkovi povinnosť zaplatiť stanovenú cenu kurzu a zúčastňovať sa na danom kurze.

Poplatok za kurz je možné uhradiť:

  • prevodným príkazom, informácie k platbe obdrží účastník do emailovej adresy, ktorú uviedol v prihláške
  • online platba kartou

Cenu kurzu je potrebné uhradiť najneskôr jeden pracovný deň pred otvorením kurzu. Ak účastník nastúpi na kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu v plnej výške bez ohľadu na to, či kurz absolvuje v plnom rozsahu alebo absolvuje len jeho časť. Bez úhrady kurzu nedostane účastník link na online prednášku. 

Podmienky pre vrátenie ceny kurzu sú nasledovné:

  • Ak účastník kurzu najneskôr jeden pracovný deň pred otvorením kurzu oznámi organizátorovi, že sa na kurze nezúčastní, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy. V tomto prípade vráti organizátor kurzu peňažné prostriedky na účet účastníka do 7 kalendárnych dní
  • V ďalších dňoch výučby nemá účastník nárok na vrátenie poplatku za kurz
  • Vymeškanie výučby zo strany účastníka nie je dôvodom na zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

III. Podmienky kurzu a povinnosti účastníka

Účastníkovi vzniká právo na účasť v požadovanom kurze až po pripísaní čiastky kurzovného na účet organizátora.

Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami výučby tak, ako ich určí organizátor.

Účastník kurzu si je vedomý, že kurz Hygienické minimum je prípravný kurz, ktorý slúži ako odborná príprava pod dohľadom verejného zdravotníka na skúšky pred komisiou RÚVZ. Absolvovanie kurzu Hygienické minimum nenahrádza doklad o odbornej spôsobilosti, ktorý môže vydať len príslušný správny orgán. 

Účastník berie na vedomie a súhlasí, že dohodnutý termín kurzu nie je možné meniť, ak inak neurčí organizátor.

Podmienky neuvedené v popise kurzu a vo VOP nie sú zo strany organizátora garantované.

Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci času výučby a lektorov.

V prípade akejkoľvek absencie nebudú zameškané hodiny účastníkovi preplatené.

V prípade neskoršieho nástupu účastníka na kurz organizátor nie je povinný pre neho individuálne opakovať už prebraté učivo.

Účastník je povinný dodržiavať disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledne dodržiavať režim výučby, aby nespôsoboval svojim konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe (napríklad arogantným a urážlivým správaním voči ostatným účastníkom a lektorovi, je pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok...)

IV. Ochrana osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenia právnych povinností spracováva organizátor kurzu predovšetkým osobné údaje získané pri vyplnení prihlášky na našich stránkach. Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo po dobu nevyhnutnú pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.

Kategórie osobných údajov: 

  • Meno, priezvisko
  • E-mail
  • Telefón
  • Adresa bydliska
  • Fakturačné údaje v prípade objednávky kurzu na firmu

Podrobne sú Vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR).V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, požadujeme od Vás iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

V. Záverečné ustanovenia

Vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky dávam organizátorovi kurzu súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pre účely administratívneho spracovania prihlášky.

Ja, účastník kurzu, vyhlasujem, že Všeobecné obchodné podmienky (VOP) kurzu, som si pred uzavretím zmluvy prečítal a obsahu porozumel, čo preukazujem záväznou prihláškou na kurz a vyplnením prihlášky. 


V Trnave, dňa 19.2. 2024