Profesionálne očkovanie

27.08.2022

V tomto článku Vám prinášame rozpis povinných a odporúčaných profesionálnych očkovaní - proti akým ochoreniam sa vykonáva a kto je povinný ho absolvovať. 

Aká legislatívna rieši očkovanie vo vzťahu k práci ? 

profesionálne infekčné ochorenia
profesionálne infekčné ochorenia

Podľa vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení a podľa § 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa profesionálne očkovanie vykonáva u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz alebo na základe profesie. Medzi vybrané profesionálne nákazy patrí tuberkulóza, vírusová hepatitída A, vírusová hepatitída B, besnota, chrípka a kliešťová encefalitída. Profesionálne očkovanie môže byť povinné alebo odporúčané, v osobitných prípadoch a na základe posúdenia rizika na pracovisku pracovnou zdravotnou službou alebo na základe rozhodnutia dohliadajúceho lekára. V prípade, ak lekár rozhodne o potrebe očkovania, zamestnanec je povinný toto očkovanie absolvovať. Očkovanie vykonáva lekár alebo ním poverená sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.

Potvrdenie o vykonanom očkovaní nezabudnite založiť do osobného spisu Vášho zamestnanca. Pracovná zdravotná služba by Vám mala poradiť, či sa týka profesionálne očkovanie aj Vás, poprípade či je potrebné zabezpečiť iné ochranné opatrenia na ochranu zdravia najmä pri prácach podľa osobitného predpisu.  

Kto sa musí povinne očkovať ? 

Proti tuberkulóze sa povinne očkujú:

 • tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení pre tuberkulózu a respiračné ochorenia
 • tuberkulín negatívne osoby pred začatím vykonávania práce na oddelení patológie a oddelení súdneho lekárstva
 • pracovníci v mikrobiologických laboratóriách vystavených zvýšenému riziku nákazy tuberkulózou
 • všetci pracovníci vo veterinárnych zariadeniach
 • pracovníci v čističkách odpadových vôd
 • príslušníci Policajného zboru SR
 • zamestnanci v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
 • pracovníci v zariadeniach pre migrantov
 • pracovníci s komunitami so zvýšeným výskytom tuberkulózy

Proti vírusovej hepatitíde A sa povinne očkujú:

 • zamestnanci laboratórií so zvýšeným rizikom nákazy
 • zamestnanci z odboru epidemiológie regionálnych úradov pracujúci v miestach rizika nákazy
 • osoby zamestnané v zbere odpadových surovín, na skládkach tuhého a tekutého odpadu
 • pracovníci v kanalizáciách a čističkách odpadových vôd a úpravovniach vôd
 • osoby vykonávajúce štátnu službu profesionálneho vojaka Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby
 • príslušníci Policajného zboru SR vrátane príslušníkov obecnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
 • zamestnanci azylových zariadení a integračného strediska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
 • príslušníci Železničnej polície, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy,
 • príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
 • príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy
 • iní zamestnanci v riziku nákazy na základe odporúčania pracovnej zdravotnej služby

Proti vírusovej hepatitíde B sa povinne očkujú:

 • všetky dojčatá vo veku 3 až 4 mesiac (I. dávka), 5 až 6 mesiac (II. dávka), 11 až 12 mesiac (III. dávka) 
 • učitelia odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl a učitelia zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov a študentov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy,
 • príslušníci Policajného zboru, ktorí sú pri výkone služby vystavení riziku nákazy

Proti besnote sa povinne očkujú:

 • zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty
 • zamestnanci asanačných podnikov
 • šarhovia.

Proti kliešťovej encefalitíde sa povinne očkujú zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

Proti chrípke sa povinne očkujú rizikové osoby v miestach rizika nákazy vtáčou chrípkou na základe rozhodnutia regionálneho úradu o lekárskom dohľade alebo zvýšenom zdravotnom dozore.

Komu je profesionálne očkovanie odporúčané ? 

Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovej encefalitíde, očkujú sa:

 • zamestnanci lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,
 • zamestnanci v poľnohospodárstve
 • zememerači
 • geológovia
 • značkári turistických chodníkov
 • zamestnanci horských chát a lanoviek
 • zamestnanci rekreačných zariadení
 • príslušníci Policajného zboru
 • colníci
 • profesionálny vojaci a vojaci v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby
 • zamestnanci, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

Ak lekár na základe posúdenia rizika rozhodne o potrebe očkovania proti vírusovej hepatitíde typu A, očkovanie sa uskutoční u:

 • zamestnancov v potravinárstve, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť
 • zamestnancov v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých
 • pracovníkov na infekčnom oddelení a gastroenterologickom oddelení zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosť

Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B je povinné a zaradené do povinného očkovacieho kalendára. Očkuje sa III. dávkami už od 3 mesiaca veku dojčaťa. Pred nástupom do zamestnania sa očkovanie kontroluje u:

 • príslušníkov všetkých ozbrojených bezpečnostných zborov
 • profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby
 • zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb
 • zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zamestnancov obcí
 • pracovníkov v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí
 • pracovníkov sociálnej kurately a osôb vykonávajúcich opatrenia v otvorenom prostredí, ktorí pri výkone práce prichádzajú do priameho kontaktu s rizikovými skupinami osôb.

Lekár môže rozhodnúť aj o potrebe očkovania proti chrípke alebo koronavírusu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu chrípky. V tom prípade sa očkovanie uskutoční u profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby alebo u zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom alebo ohniskom nákazy (Vyhláška č. 585/2008). Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť regionálnemu úradu. Zamestnávateľ je povinný zamestnávať len zdravotne spôsobilé osoby a v prípade nedodržania povinného profesionálneho očkovania alebo odporúčaného očkovania na základe rozhodnutia lekára postupovať v zmysle zákonníka práce.

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT