Povinnosti firiem a organizácií v ochrane zdravia pri práci

20.09.2022

Aké služby, školenia a dokumentáciu musí zamestnávateľ zabezpečiť, aby si splnil povinnosti na úseku ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku ?  

Priestory pracoviska 

Ak začínate podnikať a máte nové priestory, je potrebné, aby ste požiadali regionálny úrad Verejného zdravotníctva o povolenie priestorov do prevádzky. Môžete tak urobiť aj ako rozbehnutá firma/organizácia dodatočne. Obhliadajúci zdravotník príde osobne na návštevu, posúdi, či sú podmienky na pracovisku vyhovujúce danému účelu podnikania a vydá rozhodnutie o povolení priestorov do prevádzky, alebo vydá dočasné rozhodnutie a nariadi vykonať doplňujúce merania pracovných faktorov do konkrétneho dátumu. Môže sa tak stať napr. pri uvádzaní novej výroby do prevádzky. Môžete začať vyrábať a zamestnávať ľudí, ale počas výroby musí prebehnúť meranie napr. hluku pri strojoch či meranie prachu na pracovisku. Oprávnená osoba Vám na základe Vašej objednávky vykoná potrebné merania a vypracuje protokol, ktorý následne predložíte regionálnemu úradu. Až potom obdržíte výsledné rozhodnutie o povolení priestorov do prevádzky. 

 • prevádzkovateľ umelého kúpaliska
 • prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (chata, hotel, penzión)
 • prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko)
 • prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetický salón, manikúra, sauna)
 • prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (detské jasle, materská škola, základná škola)
 • prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania (reštaurácia, jedáleň, kaviareň, bar, cukráreň)
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení chemickým faktorom
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (lekár, zubár)
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov)
 • ochrana zdravia na pracovisku
  ochrana zdravia na pracovisku

  Niektoré prevádzky však už nemusia požiadať o povolenie prestorov do prevádzky, napríklad ak prevádzkujete administratívnu alebo obchodnú spoločnosť, alebo sa chystáte otvoriť kozmetický salón. Úrad verejného zdravotníctva sa snaží znížiť administratívnu záťaž podnikateľov a preto vypustil túto povinnosť u mnohých typov odvetví a miesto žiadosti o povolenie priestorov do prevádzky požaduje len ,,oznámenie´´ o začatí prevádzky. 

  Na čo si dať na pracovisku pozor ? 

  Venujte pozornosť pracovným podmienkam a priestorom. Pri zriaďovaní pracoviska je potrebné postupovať podľa nosného zákona 355/2007 Z. z. ale aj iných odvolávajúcich predpisov, nariadení a vyhlášok, najmä NV č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Zabezpečte vhodné podmienky na pracovisku (kúrenie, odvetrávanie, popr. klimatizácia, sieťky na oknách), vhodné osvetlenie (stropné a stolné lampy, tienenie na oknách), vhodná úprava stien, stropov a podláh (maľovka, vhodný typ podlahy, niekde nie sú povolené koberce), sociálne zariadenia (WC, sprchy), šatne (pre mužov a pre ženy), kuchynka (s vhodným vybavením), označenie pracoviska značkami a mnohé ďalšie. 

  Vypracujte prevádzkový poriadok 

  Nezabudnite na vypracovanie prevádzkového poriadku. Niektoré prevádzky aj napriek tomu, že nepotrebujú povolenie prevádzkovania z hygieny, musia tento dokument vypracovať a predložiť na schválenie. Môžete si ho vypracovať sami, alebo objednať pracovnú zdravotnú službu. Príklady pracovísk, kedy je prevádzkový poriadok povinný zo zákona:

 • prevádzkovateľ umelého kúpaliska
 • prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia (chata, hotel, penzión)
 • prevádzkovateľ telovýchovno-športového zariadenia (fitness centrum, športová hala, multifunkčné ihrisko)
 • prevádzkovateľ zariadenia starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, kozmetický salón, manikúra, sauna)
 • prevádzkovateľ zariadenia pre deti a mládež (detské jasle, materská škola, základná škola)
 • prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania (reštaurácia, jedáleň, kaviareň, bar, cukráreň)
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení vibráciám
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení hluku
 • zamestnávateľ, ktorého zamestnanci sú pri výkone práce vystavení chemickým faktorom
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci (lekár, zubár)
 • prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb (domov dôchodcov)

 • Tieto firmy bez vypracovaného prevádkzového poriadku nedostanú povolenie priestorov do prevádzky. Ako má takýto dokument vyzerať si môžete overiť priamo na stránkach jednotlivých úradov verejného zdravotníctva, ktoré ponúkajú na stiahnutie vzory prevádzkových poriadkov. Po vypracovaní zaplatíte kolok a predložíte ho na shválenie. 

  Pracovná zdravotná služba

  Zamestnávatelia sú povinní posúdiť pracovné faktory a riziká na vlastné náklady a v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS) vypracovať písomný dokument o posúdení rizika. Týka sa to aj tých firiem, ktoré majú len jedného zamestnanca. Tento dokument - posúdenie rizika na pracovisku, je platný maximálne 24 mesiacov, po uplynutí tejto lehoty sa musia pracovné podmienky znova posúdiť a posudok sa aktualizuje. Môžete si túto službu zabezpečiť uzatvorením zmluvného vzťahu s konkrétnou PZS, alebo si dať zakaždým vypracovať posúdenie rizika inej PZS na základe jednorazovej objednávky. 

  Lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 

  pracovná zdravotná služba
  pracovná zdravotná služba

  K pracovnej zdravotnej službe neodmysliteľne patria aj lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Sú to iné prehliadky ako tie, na ktoré má každý občan SR nárok u svojho obvodného lekára. Mnoho firiem a organizácií nesleduje a neposiela svojich zamestnancov na preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, čo je chyba. Tejto problematike sa venujeme v samostnatnom článku a nájdete ho v našom Blogu. Dozviete sa v ňom, kto a ako často by mal tieto prehliadky absolvovať. Vašou povinnosťou je zamestnávať len zdravotne spôsobilé osoby alebo prispôsobiť pracovnú náplň zdravotnému stavu zamestnanca, preto je dôležité, aby ste vyžadovali nie len vstupné prehliadky pred nástupom do zamestnania, ale aj tie následné a pravidelné. Avšak pozor, pri rizikových prácach a prácach podľa osobitného predpisu sú povinné, niektoré preukazy a osvedčenia sú priamo viazané na absolvovanie lekárskych preventívnych prehliadok. Náklady spojené s lekárskymi prehliadkami je povinný znášať zamestnávateľ. Vaša pracovná zdravotná služba Vám prácu zaradí do kategórie a mala by Vám poradiť, ktorých zamestnancov a ako často treba posielať na tieto prehliadky, mnohé pracovné zdravotné služby disponujú aj vlastnými pracovnými lekármi a za poplatok Vám zabezpečia preventívne prehliadky u nich, týka sa to najmä  rizikových prác zaradených do 3. alebo 4. kategórie. Pracovná zdravotná služba Vám pomôže s vypracovaním zoznamu profesií, ktoré sa podrobia preventívnym lekárskym prehliadkam vo vzťahu k práci. 

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Väčšina firiem a organizácií veľmi dobre pozná pojem BOZP a spolupracujú s BOZP technikmi. Technik BOZP je vlastne poradným partnerom pre zamestnávateľa, avšak nepreberá zodpovednosť za plnenie úloh na úseku bezpečnosti práce, túto povinnosť a zodpovednosť má vždy spoločnosť rep. jej vedúci zamestnanci. BOZP technik je na to, aby poradil a pomohol, ako plniť tieto úlohy dané zákonom č. 124/2006 Z. z. a ostatných odvolávajúcich predpisov a pomohol Vám vypracovať súvisiacu dokumentáciu. Sú to najmä rôzne BOZP smernice, vnútorné predpisy, bezpečné pracovné postupy a tiež pomáha pri kontrole požívania alkoholu na pracovisku, pri riešení pracovného úrazu, alebo pri kontrole rebríkov, kontrole dodržiavania zákazu fajčenia na pracovisku atď. BOZP technik resp. bezpečnostno-technická služba môže Vašich zamestnancov aj školiť, teda vykonať oboznamovanie, známe tiež ako BOZP školenie. Firma/spoločnosť môže svojich zamestnancov oboznamovať aj sama prostredníctvom vlastného vedúceho pracovníka. Dôležité je však viesť o každom takomto školení evidenciu. 

  Ako často robiť BOZP audity a školenia ? 

  Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku bezpečnosti na pracovisku je ideálne vykonávať pravidelne prostredníctvom vedúcich pracovníkov, presná lehota nie je zákonom daná, ale uistiť sa, že je pracovisko bezpečné je vhodné vždy pred začatím práce, popr. si stanoviť vnútorným predpisom lehotu kontroly celého pracoviska. Napríklad si raz týždenne prejdite pracovisko, skontrolujte čistotu, poriadok, uloženie pracovných nástrojov a pomôcok, strojné vybavenie atď.  Ako často sa vykonáva kontrola požívania alkoholu a iných omamných látok by ste mali mať spracované v osobitnej smernici, nakoľko nie je všeobecne ustanovená lehota ani rozsah tejto kontroly zákonom. 

  Technik BOZP vykoná raz za 12 mesiacov tzv. veľký audit pracoviska, v spolupráci s vedúcim zamestnancom skontroluje stav pracoviska a navrhne riešenia na odstránenie prípadných nedostatkov, skontroluje a aktualizuje BOZP smernice a vnútorné predpisy. 

  BOZP školenie je potrebné vykonať vždy pred nástupom nového zamestnanca do práce, pri jeho preradení na inú prácu, pri zmene pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a vždy opakovane raz za 36 mesiacov. Zamestnávateľ si môže vnútorným predpisom túto lehotu skrátiť, často sa tak deje pri prácach podľa osobitného predpisu, kedy je potrebné napríklad opakované vydanie preukazu. Oboznamovanie sa vtedy môže vykonávať raz za 12 mesiacov. 

  Školenia BOZP nie sú pre všetkých rovnaké a je potrebné ich upraviť podľa charakteru vykonávanej práce. Napr. pracovník v administratíve bude mať iné školenie, ako pracovník v dielni, vo výrobnej hale alebo na stavenisku. Okrem školenia BOZP je potrebné myslieť aj na školenie pre vedúcich zamestnancov, vodičov tzv. referentských vozidiel, oboznámenie zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou alebo napríklad školenie pre poučenú osobu na obsluhu elektrických zariadení podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

  Požiarna ochrana pracoviska

  Firmy, zamestnávatelia a organizácie sú povinné predchádzať vzniku požiaru a plniť povinnosti ustanovené zákonom a ostatnými predpismi na úseku požiarnej ochrany, navyše sú povinné zabezpečiť protipožiarne obhliadky pracoviska, kontrolu hasiacich prístrojov, vypracovať dokumentáciu súvisiacu s požiarnou ochranou alebo zabezpečiť školenia požiarnej ochrany pre zamestnancov alebo členov protipožiarnej hliadky, ak ju má zriadenú. Ak nemáte takúto hliadku, školenie zamestnancov o požiarnej ochrane sa vykonáva raz za 24 mesiacov. Tieto služby môže poskytovať len Technik alebo Špecialista požiarnej ochrany. Technika požiarnej ochrany nemusíte zabezpečovať, ak:
  • nevykonávate práce so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru a nemáte miesta so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru, 
  • nezamestnávate viac ako 5 osôb na pracovisku
  • nepoužívate na svoju činnosť okrem bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome alebo okrem pojazdnej predajne a predajného stánku doplnkových služieb a obchodu a priestoru na predaj a na poskytovanie služieb s plochou najviac 100 m2 iné objekty alebo iné priestory

  Protipožiarne obhliadky pracoviska sa vykonávajú:

  • každých 12 mesiacov v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy
  • každých šesť mesiacov v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť
  • každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch 

  Potrebujete poradiť ? Neváhajte nás kontaktovať.