Obchodné podmienky pre poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby 

15.04.2022

BOD Č. 1: ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Názov organizácie: Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP

Sídlo: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

Číslo oprávnenia ÚVZ SR: OPPL/7444 2021

IČO: 53961510

DIČ: 1085507665

Telefón: 0949 117 914

E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4010 9494

V zastúpení: Mgr. Lenka Chudá

(ďalej v texte len ako "poskytovateľ")

Poskytovateľ je fyzická osoba podnikateľ, zapísaná do Živnostenského registra Okresného úradu v Trnave, OU-TT-OZP1- 2021/021452-4, pod číslom živnostenského registra 250 - 48045. V zmysle výpisu zo živnostenského registra je poskytovateľ oprávnený vykonávať činnosť : Dohľad nad pracovnými podmienkami.

BOD Č. 2: PREDMET ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára za účelom zabezpečenia zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie prác formou posúdenia rizika na pracovisku a vypracovania písomného dokumentu pre objednávateľa. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať odborné informácie a poradenstvo v oblasti hygieny práce objednávateľovi v záujme plnenia jeho povinností zabezpečiť ochranu a podporu zdravia pri práci, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Miestom plnenia zmluvy sú pracoviská zmluvného klienta objednávateľa na ktorých vykonávajú prácu zamestnanci zaradení do 1 a 2 kategórie práce v zmysle vyhlášky MZ SR č. 488/2007.

Dohľad nad pracovnými podmienkami v zmysle zákona znamená:

• Vykonávanie posúdení zdravotných rizík z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na základe obhliadky pracovísk a vypracovanie písomného dokumentu s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík (v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z., §30 ),

• Vykonávanie následných obhliadok pracovísk a aktualizácia dokumentu "Posúdenie zdravotných rizík" alebo "Záznam o posúdení rizík" (v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. potrebná realizácia raz za 24 mesiacov)

• Orientačné merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky),

• Organizovanie objektivizácie pracovného prostredia v spolupráci s osobami akreditovanými na meranie jednotlivých faktorov pracovného prostredia,

• Organizovanie školení z vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku

• Organizovanie školení prvej pomoci, školení o chemických látkach, práce s bremenami, práce so zobrazovacími jednotkami,

• Organizovanie školení zamestnancov v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov, hygieny, fyziológie a psychológie práce a ergonómie,

•  Previerky pracovného prostredia,

• Komunikácia s orgánmi štátnej správy (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce a iné),

• Spoluúčasť na ohlásených previerkach orgánov štátnej správy (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce a iné) - na požiadanie zmluvného klienta,

• Príprava podkladov pre orgány štátnej správy, príprava podkladov pre uvedenie priestorov do prevádzky, príprava obsahu rekondičných pobytov a rehabilitačných programov),

•  Implementácia právnych noriem do praxe,

•  Poradensko-konzultačná činnosť, vydávanie písomných odborných stanovísk

Uvedené činnosti sú vykonávané na základe paušálnej odmeny podľa Bodu č. 3. Ostatné služby sú vykonávané na základe samostatnej objednávky a faktúry v zmysle platného cenníka, ktorý tvorí prílohu  zmluvy. Poskytovateľ má právo na aktualizáciu cenníka. 

BOD Č. 3: CENA SLUŽBY A PLATBA

Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytovanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 kalendárnych dní od jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy finančné prostriedky boli pripísané na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy a vykonaní obhliadky pracoviska objednávateľa. Na základe obhliadky pracoviska vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa požadovanú dokumentáciu. Fakturácia bude papierová/elektronická.

Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 431/2002 Z. z. zákona o účtovníctve, inak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie.

BOD Č. 4: VZNIK A PLATNOSŤ ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami. Zdravotný dohľad na pracovisku objednávateľa resp. opakované posúdenie rizík a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení bude poskytovateľ vykonávať pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov. Poskytovanie poradenských služieb a odborných informácii pre objednávateľa sa vykonáva nepretržite, vždy podľa aktuálnych potrieb alebo podľa zmien na pracovisku objednávateľa.

BOD Č. 5: PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ je povinný vykonať služby uvedené v zmluve v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi písomne vyhotovený dokument o posúdení rizika a odovzdať ho objednávateľovi buď osobne alebo prostredníctvom pošty na základe ústneho dohodnutia podmienok medzi poskytovateľom a objednávateľom. Lehota na doručenie písomného dokumentu o posúdení rizika na pracovisku je 30 dní od dňa doručenia všetkých potrebných informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné na komplexné vyhotovenie posúdenia, ako napríklad výsledky merania faktorov práce oprávnenou osobou, prevádzkový poriadok a i. 

Poskytovateľ je povinný vykonať periodickú obhliadku pracoviska v zmluvne dohodnutých periódach, pričom lehota na vykonanie periodickej obhliadky je počítaná vždy od uzatvorenia zmluvy.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia, poskytovateľ upozorní maximálne 2 krát po sebe na jej úhradu, vždy po ďalších 7 kalendárnych dňoch.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nie je súčinný pri posudzovaní rizika na pracovisku, neposkytuje osobe vykonávajúcej zdravotný dohľad potrebné informácie a dokumentáciu nutnú na komplexné posúdenie rizika alebo ak objednávateľ neuhradí faktúru ani po 2 upozorneniach na úhradu odmeny.

Poskytovateľ zdravotného dohľadu má právo prehodnotiť navrhovanú cenu za dohodnuté služby uvedené v tejto zmluve vždy každých 24 mesiacov na základe aktuálnych pracovných podmienok na pracovisku objednávateľa a podľa počtu zamestnancov pracujúcich na prevádzke.

Poskytovateľ zodpovedá za vznik škôd na zdraví zamestnancov a majetku zamestnávateľa, ak nepreukáže, že navrhoval opatrenia na ich predchádzanie. Zároveň zodpovedá za porušenie povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany a podpory zdravia voči príslušným orgánom štátnej správy, s výnimkou prípadov, kedy preukázateľne upozornil objednávateľa na nedostatky a napriek tomu tieto nedostatky neodstránil.

BOD Č. 6: PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom zdravotného dohľadu na pracovisku, poskytovať pravdivé informácie o pracovisku a pracovnej náplne zamestnancov.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu dodať poskytovateľovi zdravotného dohľadu žiadanú dokumentáciu, ktorá je potrebná na komplexné posúdenie rizika na pracovisku.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v stanovenej lehote 14 dní od jej vystavenia a to v plnej výške, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Individuálne dohodnutie splátkového kalendára musí byť uvedené v zmluve v časti Bod č. 3: Cena služby a platba, kde je uvedená periodicita vystavenia ďalšej faktúry.

Objednávateľ má právo na poradenstvo a súčinnosť poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien na pracovisku.

V prípade zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, má objednávateľ nárok na bezplatné vykonanie opätovnej obhliadky a vypracovanie aktualizácie posudku o riziku na pracovisku.

V prípade, ak nedôjde v priebehu 24 mesiacov poskytovania služieb k žiadnej oznámenej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, poskytovateľ mimoriadnu obhliadku nevykoná, vykoná až obhliadku práce a pracovného prostredia v požadovanom intervale a vypracuje nové posúdenie rizika na pracovisku.

Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania povinností poskytovateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zároveň má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania písomného dokumentu o posúdení rizika na pracovisku v lehote 30 kalendárnych dní od dodania požadovaných podkladov.

Objednávateľ má právo na ukončenie zmluvného vzťahu a spolupráce s poskytovateľom zdravotného dohľadu na pracovisku písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, ktorá musí byť poskytovateľovi doručená aspoň 4 týždne pred ukončením spolupráce.

Objednávateľ má právo ukončiť spoluprácu výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.

BOD Č. 7 : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle ustanovenia článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a § 34 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") poskytovateľ (v postavení prevádzkovateľa) je od účinnosti tejto zmluvy oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje poskytnuté objednávateľom (v postavení sprostredkovateľa).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od sprostredkovateľa písomne alebo elektronicky a spracúva ich podľa pokynov počas platnosti tejto zmluvy a archivuje najneskôr do doby určenej príslušným zákonom.

Sprostredkovateľ prehlasuje, že:

- osobné údaje dotknutých osôb, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi získal v súlade so Zákonom a GDPR;

- na zaistenie práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR a Zákonom;

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

- prijal a má zavedené primerané technické a organizačné opatrenia spĺňajúce požiadavky GDPR a Zákona na zabezpečenie ochrany práv dotknutých osôb;

- nebude spracúvať osobné údaje na žiadne iné účely ako na plnenie účely tejto zmluvy;

- osobitné kategórie osobných údajov podľa čl. 9 ods. 2, písm. h GDPR spracúva v zmysle čl. 9 ods. 3GDPR;

- zabezpečí bezpečnosť údajov podľa čl. 28 odsek 3c a čl. 32 GDPR, najmä v súvislosti s čl. 5, ods. 1 a 2 GDPR;

- nebude v žiadnom prípade vykonávať prenos osobných údajov žiadnej tretej strane

- nebude v žiadnom prípade uskutočňovať prenos osobných údajov do tretích krajín.

Po ukončení poskytovania služieb podľa tejto zmluvy prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb vymaže alebo vráti sprostredkovateľovi, ako aj existujúce kópie, pokiaľ si ich uchovanie alebo archiváciu nevyžaduje osobitný právny predpis.

BOD Č. 8: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Individuálne dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetných služieb alebo splátkového kalendára musia byť uvedené v zmluve.

Informácie o charaktere posudzovaného pracoviska a všetky ďalšie verejne neprístupné údaje, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti získajú ústne alebo písomne, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe.

Zmluvné strany zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán.

Táto predmetná zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

Aktualizované v Trnave, dňa 16.2. 2023