Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi

08.08.2022

BOD Č. 1: ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Názov organizácie: Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP

Sídlo: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

IČO: 53961510

Telefón: 0949 117 914

E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4010 9494

BOD Č. 2: PREDMET ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára za účelom zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov prostredníctvom Technika požiarnej ochrany. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať odborné informácie a poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi objednávateľovi v záujme plnenia jeho povinností z legislatívnych predpisov. Technik požiarnej ochrany vykonáva na pracovisku nasledovné činnosti:

  • Preventívne protipožiarne kontroly pracoviska v lehotách ustanovených v legislatíve
  • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej aktualizácia
  • Vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi
  • Kontrola vybavenia objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi
  • Kontrola umiestnenia a inštalácie tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov
  • Poskytovanie poradenstva a pomoci pri plnení zákonných povinností a prevencii pred požiarmi
  • Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu

Uvedené činnosti sú vykonávané na základe paušálnej odmeny podľa Bodu č. 3.

BOD Č. 3: CENA SLUŽBY A PLATBA

Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytovanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 7 kalendárnych dní od jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy finančné prostriedky boli pripísané na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy a vykonaní vstupnej obhliadky pracoviska objednávateľa. Na základe vstupnej obhliadky pracoviska vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa požadovanú dokumentáciu a určí ďalší postup preventívnych kontrol. Fakturácia bude elektronická.

Cena služby je určená podľa počtu zamestnancov objednávateľa a charakteristiky posudzovaného pracoviska. Celková cena služby vrátane vstupných nákladov poskytovateľa a písomnej dokumentácie pre objednávateľa je ................eur. Dohodnutá výška odmeny pre poskytovateľa je platná na obdobie 12 mesiacov od dňa uzavretia zmluvy. Poskytovateľ vystaví faktúru pre objednávateľa v opakovaných 12 mesačných periódach alebo v kratších periódach na základe dohody, ktorá musí byť uvedená v tejto zmluve.

BOD Č. 4: VZNIK A PLATNOSŤ ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami. Poskytovanie poradenských služieb a odborných informácii pre objednávateľa sa vykonáva nepretržite, vždy podľa aktuálnych potrieb alebo podľa zmien na pracovisku objednávateľa.

BOD Č. 5: PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ je povinný vykonať služby uvedené v zmluve v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

Poskytovateľ je povinný vykonať periodickú obhliadku pracoviska v súlade s platnou legislatívou a vykonať o každej kontrole zápis do Požiarnej knihy.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru do 7 kalendárnych dní od jej vystavenia, poskytovateľ upozorní maximálne 3 krát po sebe na jej úhradu, vždy po ďalších 7 kalendárnych dňoch.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nie je súčinný pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi na pracovisku, neposkytuje potrebné informácie a dokumentáciu nutnú na komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi alebo ak objednávateľ neuhradí faktúru ani po 3 upozornení na úhradu odmeny.

Poskytovateľ zdravotného dohľadu má právo prehodnotiť navrhovanú cenu za dohodnuté služby uvedené v tejto zmluve vždy každých 12 mesiacov na základe aktuálnych pracovných podmienok na pracovisku objednávateľa a podľa počtu zamestnancov pracujúcich na prevádzke.

BOD Č. 6: PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom resp. s Technikom požiarnej ochrany, poskytovať pravdivé informácie o pracovisku a pracovnej náplne zamestnancov.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v stanovenej lehote 7 dní od jej vystavenia a to v plnej výške, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Individuálne dohodnutie splátkového kalendára musí byť uvedené v tejto zmluve v časti Bod č. 3: Cena služby a platba, kde je uvedená periodicita vystavenia ďalšej faktúry.

Objednávateľ má právo na poradenstvo a súčinnosť poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien na pracovisku.

V prípade zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru rizika vzniku požiarnu, má objednávateľ nárok na bezplatné poradenstvo a súčinnosť Technika požiarnej ochrany.

Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania povinností poskytovateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zároveň má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania písomných dokumentov v lehote 30 kalendárnych dní od dodania požadovaných podkladov a od uhradenia faktúry pre objednávateľa.

Objednávateľ má právo na ukončenie zmluvného vzťahu a spolupráce s poskytovateľom písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, ktorá musí byť poskytovateľovi doručená aspoň 4 týždne pred ukončením spolupráce.

Objednávateľ má právo ukončiť spoluprácu výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.

BOD Č. 7: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Individuálne dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetných služieb alebo splátkového kalendára musia byť uvedené v zmluve.

Informácie o charaktere posudzovaného pracoviska a všetky ďalšie verejne neprístupné údaje, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti získajú ústne alebo písomne, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe.

Zmluvné strany zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie.

Táto predmetná zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 


Aktualizované v Trnave dňa 8.8. 2022.