Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi

08.08.2022

BOD Č. 1: ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Názov organizácie: Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP

Sídlo: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

IČO: 53961510

DIČ: 1085507665

Telefón: 0949 117 914

E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4010 9494

BOD Č. 2: PREDMET ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára za účelom zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov prostredníctvom Technika požiarnej ochrany. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať odborné informácie a poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi objednávateľovi v záujme plnenia jeho povinností z legislatívnych predpisov. Technik požiarnej ochrany vykonáva na pracovisku nasledovné činnosti:

  • Preventívne protipožiarne kontroly pracoviska v lehotách ustanovených v legislatíve
  • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a jej aktualizácia
  • Vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi
  • Kontrola vybavenia objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi
  • Kontrola umiestnenia a inštalácie tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov
  • Poskytovanie poradenstva a pomoci pri plnení zákonných povinností a prevencii pred požiarmi
  • Určovanie miest so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • Vykonávanie cvičného požiarneho poplachu

Uvedené činnosti sú vykonávané na základe paušálnej odmeny podľa Bodu č. 3.

BOD Č. 3: CENA SLUŽBY A PLATBA

Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytovanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 kalendárnych dní od jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy finančné prostriedky boli pripísané na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy a vykonaní vstupnej obhliadky pracoviska objednávateľa. Na základe vstupnej obhliadky pracoviska vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa požadovanú dokumentáciu a určí ďalší postup preventívnych kontrol. Fakturácia bude elektronická.

Cena služby je určená podľa počtu zamestnancov objednávateľa a charakteristiky posudzovaného pracoviska. Dohodnutá výška odmeny pre poskytovateľa je platná na obdobie 12 mesiacov od dňa uzavretia zmluvy. Poskytovateľ vystaví faktúru pre objednávateľa v opakovaných 12 mesačných periódach alebo v kratších periódach na základe dohody, ktorá musí byť uvedená v tejto zmluve.

BOD Č. 4: VZNIK A PLATNOSŤ ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami. Poskytovanie poradenských služieb a odborných informácii pre objednávateľa sa vykonáva nepretržite, vždy podľa aktuálnych potrieb alebo podľa zmien na pracovisku objednávateľa.

BOD Č. 5: PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ je povinný vykonať služby uvedené v zmluve v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

Poskytovateľ je povinný vykonať periodickú obhliadku pracoviska v súlade s platnou legislatívou a vykonať o každej kontrole zápis do Požiarnej knihy.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia, poskytovateľ upozorní maximálne 3 krát po sebe na jej úhradu, vždy po ďalších 7 kalendárnych dňoch.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nie je súčinný pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi na pracovisku, neposkytuje potrebné informácie a dokumentáciu nutnú na komplexné zabezpečenie ochrany pred požiarmi alebo ak objednávateľ neuhradí faktúru ani po 3 upozornení na úhradu odmeny.

Poskytovateľ má právo prehodnotiť navrhovanú cenu za dohodnuté služby uvedené v tejto zmluve vždy každých 12 mesiacov na základe aktuálnych pracovných podmienok na pracovisku objednávateľa a podľa počtu zamestnancov pracujúcich na prevádzke.

BOD Č. 6: PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom resp. s Technikom požiarnej ochrany, poskytovať pravdivé informácie o pracovisku a pracovnej náplne zamestnancov.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v stanovenej lehote 14 dní od jej vystavenia a to v plnej výške, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Individuálne dohodnutie splátkového kalendára musí byť uvedené v tejto zmluve v časti Bod č. 3: Cena služby a platba, kde je uvedená periodicita vystavenia ďalšej faktúry.

Objednávateľ má právo na poradenstvo a súčinnosť poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien na pracovisku.

V prípade zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru rizika vzniku požiarnu, má objednávateľ nárok na bezplatné poradenstvo a súčinnosť Technika požiarnej ochrany.

Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania povinností poskytovateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zároveň má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania písomných dokumentov v lehote 30 kalendárnych dní od dodania požadovaných podkladov a od uhradenia faktúry pre objednávateľa.

Objednávateľ má právo na ukončenie zmluvného vzťahu a spolupráce s poskytovateľom písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, ktorá musí byť poskytovateľovi doručená aspoň 4 týždne pred uplynutím platnosti zmluvy.

Objednávateľ má právo ukončiť spoluprácu výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.

BOD Č. 7: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Individuálne dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetných služieb alebo splátkového kalendára musia byť uvedené v zmluve.

Informácie o charaktere posudzovaného pracoviska a všetky ďalšie verejne neprístupné údaje, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti získajú ústne alebo písomne, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe.

Zmluvné strany zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie.

Táto predmetná zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 


Aktualizované v Trnave dňa 8.8. 2022.