Obchodné podmienky pre poskytovanie služieb BOZP technika

15.04.2022

BOD Č. 1: ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Názov organizácie: Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP

Sídlo: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

IČO: 53961510

DIČ: 1085507665

Telefón: 0949 117 914

E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4010 9494

BOD Č. 2: PREDMET ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov objednávateľa formou posúdenia bezpečnosti na pracovisku a vypracovania písomného dokumentu - Kniha BOZP. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať odborné informácie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti pri práci v záujme plnenia jeho povinností zabezpečiť ochranu a podporu zdravia pri práci, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe zmluvy sú pre objednávateľa poskytované nasledovné služby:

 • Vstupné posúdenie pracoviska z hľadiska zaistenia bezpečnosti pri práci
 • Vypracovanie písomného dokumentu - Kniha BOZP
 • Školenie zamestnancov o predpisoch na zaistenie BOZP v pravidelných intervaloch t. j. 1x za 24 mesiacov alebo podľa potreby
 • Pravidelné kontroly dokumentácie BOZP a vykonanie jej aktualizácie
 • Preventívne kontroly pracoviska v lehotách stanovených predpismi na zaistenie BOZP t. j. 1x za 12 mesiacov

Uvedené činnosti sú vykonávané na základe paušálnej odmeny podľa Bodu č. 3. Ostatné služby ako Zabezpečenie vykonania odborných prehliadok a skúšok el. zariadení - v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia sú vykonávané na základe samostatnej objednávky a faktúry, ktorá nie je súčasťou tejto zmluvy.

BOD Č. 3: CENA SLUŽBY A PLATBA

Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytovanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 kalendárnych dní od jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy finančné prostriedky boli pripísané na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy a vykonaní obhliadky pracoviska objednávateľa. Na základe obhliadky pracoviska vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa požadovanú dokumentáciu. Fakturácia bude papierová/elektronická.

Cena služby je určená podľa počtu zamestnancov objednávateľa a charakteristiky posudzovaného pracoviska.  Dohodnutá výška odmeny pre poskytovateľa je platná na obdobie 12 mesiacov od dňa uzavretia zmluvy.

BOD Č. 4: VZNIK A PLATNOSŤ ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami. Poskytovanie poradenských služieb a odborných informácii pre objednávateľa sa vykonáva nepretržite, vždy podľa aktuálnych potrieb alebo podľa zmien na pracovisku objednávateľa.

BOD Č. 5: PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ je povinný vykonať služby uvedené v zmluve v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi písomne vyhotovený dokument Kniha BOZP a odovzdať ho objednávateľovi buď osobne alebo prostredníctvom pošty na základe ústneho dohodnutia podmienok medzi poskytovateľom a objednávateľom. Lehota na doručenie písomného dokumentu knihy BOZP je 30 dní od dňa doručenia všetkých potrebných informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné na komplexné posúdenie pracoviska, ako napríklad výsledky merania faktorov práce oprávnenou osobou, prevádzkový poriadok a i. a od dňa úhrady faktúry v prospech poskytovateľa.

Kniha BOZP znamená súbor nasledovných smerníc BOZP:

 • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
 • Posúdenie rizika pre všetky činnosti
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
 • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
 • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Poskytovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi náhradu za škodu, ktorá mu vznikne, ak poskytovateľ nevykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou a s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne nedodržaním doporučení poskytnutých podľa zmluvy alebo porušením všeobecne záväzných predpisov.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť zamestnancov na činnostiach zabezpečovaných poskytovateľom podľa zmluvy.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia, poskytovateľ upozorní maximálne 3 krát po sebe na jej úhradu, vždy po ďalších 7 kalendárnych dňoch.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nie je súčinný pri posudzovaní rizika na pracovisku, neposkytuje osobe vykonávajúcej dohľad nad pracoviskom potrebné informácie a dokumentáciu nutnú na komplexné posúdenie rizika alebo ak objednávateľ neuhradí faktúru ani po 3 upozornení na úhradu odmeny.

Poskytovateľ má právo prehodnotiť navrhovanú cenu za dohodnuté služby uvedené v tejto zmluve vždy každých 12 mesiacov na základe aktuálnych pracovných podmienok na pracovisku objednávateľa a podľa počtu zamestnancov pracujúcich na prevádzke.

BOD Č. 6: PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný spolupracovať s bezpečnostným technikom, poskytovať pravdivé informácie o pracovisku a pracovnej náplne zamestnancov.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu dodať poskytovateľovi žiadanú dokumentáciu, ktorá je potrebná na komplexné posúdenie bezpečnosti pracoviska.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v stanovenej lehote 14 dní od jej vystavenia a to v plnej výške, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Individuálne dohodnutie splátkového kalendára musí byť uvedené v tejto zmluve v časti Bod č. 3: Cena služby a platba.

Objednávateľ má právo na poradenstvo a súčinnosť poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien na pracovisku.

V prípade zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť pri práci, má objednávateľ nárok na bezplatné vykonanie opätovnej obhliadky a vypracovanie aktualizácie knihy BOZP.

V prípade, ak nedôjde v priebehu 12 mesiacov poskytovania služieb k žiadnej oznámenej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť pri práci, poskytovateľ mimoriadnu obhliadku nevykoná.

Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania povinností poskytovateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zároveň má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania písomného dokumentu Knihy BOZP v lehote 30 kalendárnych dní od poskytnutia žiadaných údajov a dokumentov a od uhradenia faktúry pre objednávateľa.

Objednávateľ má právo na ukončenie zmluvného vzťahu a spolupráce písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, ktorá musí byť poskytovateľovi doručená aspoň 4 týždne pred uplynutím platnosti zmluvy.

Objednávateľ má právo ukončiť spoluprácu výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.

BOD Č. 7: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Individuálne dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetných služieb alebo splátkového kalendára musia byť uvedené v zmluve.

Informácie o charaktere posudzovaného pracoviska a všetky ďalšie verejne neprístupné údaje, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti získajú ústne alebo písomne, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe.

Zmluvné strany zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán.

Táto predmetná zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

Aktualizované v Trnave dňa 15.4. 2022