Čo je pracovná zdravotná služba a kto ju musí mať ?

24.09.2022

Koho sa týka povinnosť zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu a čo riskujete, ak si nesplníte legislatívne povinnosti na úseku ochrany zdravia ? 

Čo je pracovná zdravotná služba ? 

povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu
povinnosť mať pracovnú zdravotnú službu

Pracovná zdravotná služba je poradenská služba, ktorú poskytujú fyzické alebo právnické osoby - verejní zdravotníci a lekári pre zamestnávateľov, vrátane tých, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, či už na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Táto služba predstavuje zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Úlohou PZS je posúdiť riziká na pracovisku, identifikovať zvýšené riziko a navhrnúť ochranné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika poškodenia zdravia vplyvom práce. Taktiež vypracováva odborné posúdenie rizika a zabezpečuje alebo odporúča lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. 

Ktorý legislatívny predpis určuje povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu ?

Pracovnej zdravotnej službe sa venuje najmä zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva. V tomto zákone sú presne popísané povinnosti zamestnávateľov, pracovných zdravotných služieb, frekvencií vykonávania zdravotného dohľadu na pracovisku, lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci a mnoho ďalšieho. 

Kto musí mať pracovnú zdravotnú službu ?

Povinnosť zabezpečiť túto službu ukladá zákon všetkým zamestnávateľom bez výnimky, či už z výrobnej sféry alebo nevýrobnej, to znamená aj pre spoločnosti vykonávajúce administratívnu alebo obchodnú činnosť. Túto povinnosť majú dokonca aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú len jednu osobu, pričom nerozhoduje druh pracovného pomeru (TPP aj dohoda o pracovnej činnosti). Fyzická osoba - podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, je tak isto povinná si zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia. Podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné fyzické osoby a nevykonáva prácu zaradenú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, môže pre seba zabezpečiť primeraný zdravotný dohľad s ohľadom na špecifické riziká pri práci, zákon mu to však ako povinnosť neukladá. 

Aké pokuty hrozia za nesplnenie povinností ?

Pri nesplnení povinností ustanovených v tomto zákone je dôležité rozlišovať medzi priestupkom a správnym deliktom, pričom za priestupky môžu príslušné orgány uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur a v blokovom konaní do 99 eur. Za iné správne delikty môžu uložiť pokutu vo výške od 150 do 50 000 eur v závislosti od vážnosti konkrétneho porušenia zákona. 

Neriskujte pokuty, vypracujeme Vám odbornú dokumentáciu, ktorú prikazuje zákon a budeme za Vás sledovať jej platnosť a ostatné lehoty. Kontaktujte nás. 

Mgr. Lenka Chudá, PhD. - Verejná zdravotníčka, BT