Obchodné podmienky pre poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby (PZS)

15.04.2022

BOD Č. 1: ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Názov organizácie: Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS & BOZP

Sídlo: Juraja Slottu 6545/2, 917 01 Trnava

Číslo oprávnenia ÚVZ SR: OPPL/7444 2021

IČO: 53961510

DIČ: 1085507665

Telefón: 0949 117 914

E-mail: hworkpzs@hworkpzs.sk

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4010 9494

BOD Č. 2: PREDMET ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára za účelom zabezpečenia zdravotného dohľadu pre zamestnancov objednávateľa vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie prác formou posúdenia rizika na pracovisku a vypracovania písomného dokumentu pre objednávateľa. Zároveň sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať odborné informácie a poradenstvo v oblasti hygieny práce objednávateľovi v záujme plnenia jeho povinností zabezpečiť ochranu a podporu zdravia pri práci, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dohľad nad pracovnými podmienkami v zmysle zákona znamená:

  • Posudzovanie zdravotného rizika z expozície pracovným faktorom
  • Vypracovanie písomného dokumentu - Posudok o riziku na pracovisku
  • Navrhovanie opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika na pracovisku
  • Upozorňovanie na prácu so zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia
  • Poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľa a zamestnancov a to najmä pri organizovaní práce a odpočinku zamestnancov, plánovaní zavedenia nových technológií a pracovných postupov
  • Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany a podpory zdravia zamestnancov

Uvedené činnosti sú vykonávané na základe paušálnej odmeny podľa Bodu č. 3. Ostatné služby ako vypracovanie prevádzkového poriadku alebo konzultácia pri vypracovávaní prevádzkového poriadku sú vykonávané na základe samostatnej objednávky a faktúry, ktorá nie je súčasťou tejto zmluvy.

BOD Č. 3: CENA SLUŽBY A PLATBA

Objednávateľ služby PZS je povinný zaplatiť poskytovateľovi odmenu za poskytovanú službu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom so splatnosťou 14 kalendárnych dní od jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy finančné prostriedky boli pripísané na účet poskytovateľa.

Poskytovateľ vystaví faktúru po podpísaní tejto zmluvy a vykonaní obhliadky pracoviska objednávateľa. Na základe obhliadky pracoviska vypracuje poskytovateľ pre objednávateľa požadovanú dokumentáciu. Fakturácia bude papierová/elektronická.

Cena služby je určená podľa počtu zamestnancov objednávateľa a charakteristiky posudzovaného pracoviska.  Dohodnutá výška odmeny pre poskytovateľa je platná na obdobie 24 mesiacov od dňa uzavretia zmluvy. Poskytovateľ vystaví faktúru pre objednávateľa v opakovaných periódach a znova vykoná obhliadku pracoviska za účelom prehodnotenia rizika na pracovisku minimálne raz za 24 mesiacov a vypracuje o tom písomný dokument pre objednávateľa.

BOD Č. 4: VZNIK A PLATNOSŤ ZMLUVY

Zmluva medzi poskytovateľom a objednávateľom sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zúčastnenými stranami. Zdravotný dohľad na pracovisku objednávateľa resp. opakované posúdenie rizík a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení bude poskytovateľ vykonávať pravidelne minimálne raz za 24 mesiacov. Poskytovanie poradenských služieb a odborných informácii pre objednávateľa sa vykonáva nepretržite, vždy podľa aktuálnych potrieb alebo podľa zmien na pracovisku objednávateľa.

BOD Č. 5: PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ je povinný vykonať služby uvedené v zmluve v súlade s platnými právnymi predpismi, v súlade s touto zmluvou a bez zbytočného odkladu.

Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi písomne vyhotovený dokument o posúdení rizika a odovzdať ho objednávateľovi buď osobne alebo prostredníctvom pošty na základe ústneho dohodnutia podmienok medzi poskytovateľom a objednávateľom. Lehota na doručenie písomného dokumentu o posúdení rizika na pracovisku je 30 dní od dňa doručenia všetkých potrebných informácií a dokumentov, ktoré sú potrebné na komplexné vyhotovenie posúdenia, ako napríklad výsledky merania faktorov práce oprávnenou osobou, prevádzkový poriadok a i. a od dňa úhrady faktúry v prospech poskytovateľa.

Zdravotný dohľad na pracovisku bude vykonávaný v nasledovných krokoch:

  • Vstupná konzultácia, predstavenie podmienok a zmluvy, určenie ceny služby
  • Vystavenie faktúry v písomnej alebo elektronickej podobe so splatnosťou 14 kalendárnych dní
  • Kompletizácia potrebných údajov na vypracovanie písomného dokumentu - Posúdenie rizika na pracovisku
  • Odovzdanie písomného dokumentu - Posúdenie rizika na pracovisku do 30 kalendárnych dní od dňa úhrady faktúry a oboznámenie objednávateľa s jeho obsahom

Poskytovateľ je povinný vykonať periodickú obhliadku pracoviska v zmluvne dohodnutých periódach, pričom lehota na vykonanie periodickej obhliadky je počítaná vždy od uzatvorenia zmluvy.

V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru do 14 kalendárnych dní od jej vystavenia, poskytovateľ upozorní maximálne 2 krát po sebe na jej úhradu, vždy po ďalších 7 kalendárnych dňoch.

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nie je súčinný pri posudzovaní rizika na pracovisku, neposkytuje osobe vykonávajúcej zdravotný dohľad potrebné informácie a dokumentáciu nutnú na komplexné posúdenie rizika alebo ak objednávateľ neuhradí faktúru ani po 3 upozornení na úhradu odmeny.

Poskytovateľ zdravotného dohľadu má právo prehodnotiť navrhovanú cenu za dohodnuté služby uvedené v tejto zmluve vždy každých 24 mesiacov na základe aktuálnych pracovných podmienok na pracovisku objednávateľa a podľa počtu zamestnancov pracujúcich na prevádzke.

BOD Č. 6: PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom zdravotného dohľadu na pracovisku, poskytovať pravdivé informácie o pracovisku a pracovnej náplne zamestnancov.

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu dodať poskytovateľovi zdravotného dohľadu žiadanú dokumentáciu, ktorá je potrebná na komplexné posúdenie rizika na pracovisku.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v stanovenej lehote 14 dní od jej vystavenia a to v plnej výške, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Individuálne dohodnutie splátkového kalendára musí byť uvedené v zmluve v časti Bod č. 3: Cena služby a platba, kde je uvedená periodicita vystavenia ďalšej faktúry.

Objednávateľ má právo na poradenstvo a súčinnosť poskytovateľa v prípade akýchkoľvek zmien na pracovisku.

V prípade zmien pracovných podmienok, ktoré by mohli mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, má objednávateľ nárok na bezplatné vykonanie opätovnej obhliadky a vypracovanie aktualizácie posudku o riziku na pracovisku.

V prípade, ak nedôjde v priebehu 24 mesiacov poskytovania služieb k žiadnej oznámenej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika, poskytovateľ mimoriadnu obhliadku nevykoná, vykoná až obhliadku práce a pracovného prostredia v požadovanom intervale a vypracuje nové posúdenie rizika na pracovisku.

Objednávateľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania povinností poskytovateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Zároveň má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania písomného dokumentu o posúdení rizika na pracovisku v lehote 30 kalendárnych dní od dodania požadovaných podkladov a od uhradenia faktúry pre objednávateľa.

Objednávateľ má právo na ukončenie zmluvného vzťahu a spolupráce s poskytovateľom zdravotného dohľadu na pracovisku písomnou dohodou oboch strán ku dňu uvedenému v dohode, ktorá musí byť poskytovateľovi doručená aspoň 4 týždne pred ukončením spolupráce.

Objednávateľ má právo ukončiť spoluprácu výpoveďou zmluvy bez uvedenia dôvodu výlučne ku dňu nasledujúceho výročia zmluvy.

BOD Č. 7: OSOBITNÉ USTANOVENIA

Individuálne dojednania podmienok týkajúcich sa dodania predmetných služieb alebo splátkového kalendára musia byť uvedené v zmluve.

Informácie o charaktere posudzovaného pracoviska a všetky ďalšie verejne neprístupné údaje, ktoré zmluvné strany pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti získajú ústne alebo písomne, sa považujú za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka a sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany.

Zmluvné strany sú povinné počas doby trvania zmluvy a po jej skončení zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a bez písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany neposkytovať tieto informácie tretej osobe.

Zmluvné strany zabezpečia ochranu osobných údajov zamestnancov a ochranu údajov zdravotnej dokumentácie. Výsledky vyšetrení sú predmetom lekárskeho tajomstva a obchodného tajomstva zmluvných strán.

Táto predmetná zmluva sa vystavuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

Aktualizované v Trnave, dňa 6.12. 2022